Odborná metodika Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

Odborná metodika Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

Systémový prístup k boju proti korupcii znamená, že všetky aspekty znižovania prejavov korupcie a zvyšovania prevencie korupcie sú analyzované, implementované, udržiavané a zlepšované tak, aby žiadna z činností organizácie verejnej správy, kde je indikovaná možnosť korupcie nezostala bez kontrolných mechanizmov. Komplexný prístup je vyjadrený štruktúrou normy STN ISO 37001: 2019, ktorá definuje požiadavky spojené so všetkými prejavmi korupčného správania.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 systémovým a komplexným prístupom prináša pre organizácie verejnej správy predpoklad znižovania prejavov korupcie a aj naopak, zvyšovania prevencie korupcie prijímaním opatrení vyplývajúcich z požiadaviek normy. Tento prístup sa označuje ako boj proti korupcii alebo aj ako opatrenia v oblasti prevencie korupcie. 

Hlavným cieľom odbornej metodiky Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 (PDF, 11,9 MB) je poskytnúť organizáciám verejnej správy kľúčové vedomosti, zručnosti a kompetencie pre implementáciu, udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek normy STN ISO 37001: 2019 v podmienkach Slovenskej republiky.