Odborná metodika Implementácia systémov manažérstva v organizáciách verejnej správy

Implementácia systémov manažérstva v organizáciách verejnej správy 

Normy systému manažérstva majú aj pre organizácie verejnej správy pridanú hodnotu svojou štruktúrovanosťou, jednoznačnou terminológiou a komplexným zameraním na organizácie verejnej správy. Je pravda, že veľká rozmanitosť organizácií verejnej správy môže budiť dojem, že nemožno normu systému manažérstva použiť rovnako na každú z nich. Normy systému manažérstva však stanovujú, „čo“ je potrebné urobiť, organizácie si volia svoje vlastné „ako“ to dosiahnuť, a tým si volia vlastný prístup k implementovaniu požiadaviek príslušnej normy systému manažérstva do prostredia svojej organizácie verejnej správy aj so zohľadnením špecifík organizácie a spravovanej oblasti.

Odborná metodika Implementácia systémov manažérstva v organizáciách verejnej správy (PDF, 5,5 MB) má pomôcť lepšiemu pochopeniu noriem systémov manažérstva a ich implementácie do organizácií verejnej správy. Je určená manažérom a zamestnancom organizácií verejnej správy, interným a externým audítorom systémov manažérstva, ako aj lektorom vzdelávania v oblasti manažérstva verejnej správy.