Slovenská legálna metrológia, n. o.

Slovenská legálna metrológia, n. o.

Názov spoločnosti:   Slovenská legálna metrológia, n. o.

Sídlo spoločnosti      Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 37 954 521

Zoznam pracovísk (PDF, 190,9 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 761,8 kB)

Overovacia značka:   M05

Platnosť autorizácie:  do 01.04.2028

 

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/01496/2023-900/004395/2023 zo dňa 15.03.2023 (PDF, 846,1 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/02500/2023-900/006263/2023 zo dňa 24.04.2023 (PDF, 832 kB)