14. ročník súťaže Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality

14. ročník súťaže „Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality“

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhlasuje štrnásty ročník publicistickej súťaže s názvom „Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality“.

Poslaním súťaže je umožniť získavať a šíriť nové poznatky v oblasti kvality na Slovensku pre trvalé zlepšovanie a inovácie.

Cieľom súťaže je upozorniť na prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť kvality, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť.

Súťažné kategórie

Kategória A) najlepší publicistický príspevok (autorstvo - novinár/publicista)

Kategória B) najlepší odborný príspevok (autorstvo - odborná verejnosť)

Kategória C) najlepší vedecký príspevok (autorstvo - vedecký pracovník)

Kategória D) najlepšia dizertačná práca (autorstvo - absolvent doktorandského štúdia)

Kategória E) najlepšia diplomová práca (autorstvo - absolvent vysokoškolského štúdia)

V rámci kategórií A a B sa do súťaže zaraďujú všetky publicistické a odborné príspevky z oblasti kvality uverejnené v periodickej tlači, televíznych a rozhlasových médiách, či už v audio, video, printovej alebo elektronickej forme, v období akademického roka, t. j. od 1. septembra 2023 do 31. augusta 2024. Uvedené príspevky môžu byť výstupom kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy na základe stanovených kľúčových slov alebo môžu byť priamo prihlásené do publicistickej súťaže zaslaním prihlášky autorom, šéfredaktorom, resp. vydavateľom. V rámci kategórií C, D a E sa do súťaže zaraďujú príspevky a práce prihlásené a zaslané v stanovenom termíne vedením školy, autorom alebo vedúcim dizertačnej/diplomovej práce, spadajúce do obdobia akademického roka, t. j. od 1. septembra 2023 do 31. augusta 2024.

Termín uzatvorenia prijímania prihlášok je 31. august 2024.

O výsledkoch súťaže budú autori víťazných príspevkov oboznámení prostredníctvom úradu. Slávnostné udeľovanie ocenení sa bude konať v novembri 2024 pri príležitosti slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2024. Výsledky súťaže budú uverejnené aj na webovej stránke úradu.

Bližšie informácie o podmienkach zaradenia do súťaže a o kritériách hodnotenia nájdete v štatúte súťaže.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktujte odbor kvality a projektového riadenia e-mailom na kvalita@normoff.gov.sk, prípadne telefonicky na č. 02/20 907 251.

Štatút súťaže (PDF, 428,6 kB)

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov (PDF, 404,9 kB)

Prihláška do súťaže (DOC, 657,9 kB)