Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) hľadá nových spracovateľov, ktorí vypracujú za odplatu alebo bezodplatne návrh STN prekladom európskej alebo medzinárodnej normy z anglického do slovenského jazyka.

Ako sa prihlásiť?

1. Oboznámiť sa s Obchodnými podmienkami ÚNMS SR (PDF, 321,4 kB).

Od 01. januára 2023 je účinný dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam ÚNMS SR.

Podstatné zmeny:

  • odovzdávanie konečných návrhov úloh programu rozvoja (preklady) aj emailom (zosúladenie aplikačnej praxe);
  • vypustenie povinnosti ÚNMS SR vyplácať spracovateľom alikvotnú časť za čiastočne spracovanú úlohu programu rozvoja;
  • doplnené články k zániku zmluvy a spôsobe doručovania.

2. Oboznámiť sa s metodikou tvorby návrhu STN (PDF, 715,6 kB).

3. Nájsť v zozname úloh zverejnených na webovom sídle tú, ktorú máte záujem spracovať.

4. Vyplniť a poslať sken prihlasovacieho formuláru emailom spolu s preukázaním vzdelania a praxe v príslušnej oblasti.

5. ÚNMS SR po vyhodnotení prihlásených žiadateľov oznámi výsledok výberu emailom.

6. ÚNMS SR vybranému spracovateľovi emailuje objednávku.

7. Spracovateľ emailuje sken akceptácie objednávky a hotovo, začína preklad.

V prípade otázok môžete kontaktovať telefonicky vedúceho oddelenia technickej normalizácie Ing. Vladimíra Mikulca na 02/209 07 310 alebo emailom na navrhynoriem@normoff.gov.sk.

Pridajte sa do tímu spracovateľov!