Program rozvoja technickej normalizácie – preklady

Program rozvoja technickej normalizácie (ďalej len "PRTN") je program realizovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“), odborom technickej normalizácie, zameraný na podporu činnosti ÚNMS SR ako slovenského národného normalizačného orgánu a najmä na podporu činností súvisiacich s tvorbou STN a TNI prekladom európskych a medzinárodných noriem do štátneho jazyka a s tvorbou pôvodných STN a TNI.  

Do PRTN sa môže zapojiť právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v Metodickom postupe, ktorým sa realizuje program Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie (PDF, 715,6 kB) (ďalej len "Metodický postup") a ktorý vytvára základný rámec postupov pri zverejňovaní a ukončovaní úloh v závislosti od konkrétnych oblastí.

Účelom Metodického postupu je zabezpečiť transparentnosť a jednotný postup ÚNMS SR pri zverejňovaní úloh zaradených do PRTN a zabezpečenie rovnakých podmienok pre každého žiadateľa, ktorý sa prihlási na riešenie úlohy.

V rámci PRTN zverejňuje ÚNMS SR úlohy podľa sektorov odborných oblastí:

Sektory pre STN a TNI (PDF, 347 kB)
 

Pokyny na prihlasovanie na riešenie úloh rozvoja TN

Na riešenie úloh zverejnených v zozname PRTN je možné sa prihlásiť najneskôr do dátumu uvedeného na príslušnom zozname, e-mailom na adresu navrhynoriem@normoff.gov.sk

alebo na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15
 

Žiadateľ musí predložiť prihlasovací formulár na úlohu (DOC, 39,4 kB) a potvrdenie splnenia kritérií uvedených v Metodickom postupe (PDF, 202,8 kB).

Riešenie úloh plánu technickej normalizácie na prevzatie európskych noriem alebo medzinárodných noriem prekladom do štátneho jazyka úrad realizuje s vybraným spracovateľom na základe objednávky, ktorej neoddeliteľnou súčasťou a prílohou sú Obchodné podmienky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v znení Dodatku č. 1 účinné od 01.01.2023 (PDF, 321,4 kB).

Vybraný spracovateľ zašle úradu potvrdenie o akceptovaní objednávky (DOC, 36,9 kB).

Vzor oponentského posudku (RTF, 50,2 kB) a záverečnej správy (RTF, 67,5 kB).

Informácia k fakturácii:  podľa Čl. XIII. ods. 11 Obchodných podmienok ÚNMS SR, spracovateľ zasiela a doručuje faktúry zo svojej e-mailovej adresy na e-mailovú adresu úradu: faktury@normoff.gov.sk, pričom nie je potrebné predmetné faktúry doručiť aj prostredníctvom poštového podniku alebo do podateľne ÚNMS SR.

Zoznamy úloh rozvoja technickej normalizácie 2024 – preklady

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2024 – časť 2 (PDF, 480,9 kB)

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2024 – časť 1 (PDF, 505,8 kB)

Archív 2023 – Zoznamy úloh rozvoja technickej normalizácie 2023 – preklady

Archív 2022 – Zoznamy úloh rozvoja technickej normalizácie 2022 – preklady

Archív 2021 – Zoznamy úloh rozvoja technickej normalizácie 2021 – preklady