Dňa 16. februára 2023 sa na pôde Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) uskutočnilo stretnutie so zástupcami Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (MPO ČR), ktorí zastrešujú národnú politiku kvality Českej republiky. Rokovanie za slovenskú stranu viedla JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD., riaditeľka odboru kvality a projektového riadenia.

Uvedené stretnutie iniciovala predsedníčka ÚNMS SR Katarína Surmíková Tatranská, MBA, na zahraničnej pracovnej ceste do Českej republiky koncom roka 2022 s cieľom rozvíjať užšiu spoluprácu s českými partnermi. Vzájomná výmena skúseností a dobrej praxe pri zabezpečovaní súťaží v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti, ako aj iné aktivity realizované v oblasti kvality boli témy, o ktorých obe strany diskutovali.

Stretnutie otvorilo ďalšie možnosti spolupráce v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti.

VÝMENA DOBREJ PRAXE SO ZÁSTUPCAMI RADY KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY

Na fotografii zľava:
Ing. Katarína Verešová – odbor kvality a projektového riadenia, ÚNMS SR
Ing. Miroslav Svoboda, PhD. – vedoucí oddělení společenské odpovědnosti organizací a řízení kvality, MPO ČR
Ing. Jana Tančinová – oddělení obchodního podnikání, MPO ČR
Ing. Eduard Muřický – předseda Rady kvality České republiky, MPO ČR
JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD. – riaditeľka odboru kvality a projektového riadenia, ÚNMS SR
Ing. Katarína Kašubová – odbor kvality a projektového riadenia, ÚNMS SR
doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. – podpredseda Rady Národného programu kvality SR
Mgr. Gréta Hrehová – odbor kvality a projektového riadenia, ÚNMS SR
Ing. Martina Piklová – výkonný sekretariát Rady Národného programu kvality SR, ÚNMS SR
Ing. Pavel Vinkler, Ph.D. – 1. místopředseda Rady kvality České republiky, MPO ČR