OCENILI SME ODBRORNÍKOV V OBLASTI SKÚŠOBNÍCTVA, AKREDITÁCIE POSUDZOVANIA ZHODY A TRHOVÉHO DOHĽADU NAD URČENÝMI VÝROBKAMI

Dňa 18. mája 2023 pri príležitosti organizovania konferencie „Deň skúšobníctva 2023“ odovzdala  Katarína Surmíková Tatranská, predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR), ceny siedmim výnimočným odborníkom v oblasti skúšobníctva, akreditácie orgánov posudzovania zhody a trhového dohľadu nad určenými výrobkami.

Cenu Johanna Wolfganga von Kempelena získali:

  • Ing. Daniela Gecelovská, PhD. za celoživotnú aktívnu činnosť v oblasti trhového dohľadu nad určenými výrobkami,
  • Ing. Bohuslav Fendrych za významné riešenia pri poskytovaní služieb spojených s posudzovaním zhody, rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb, za celoživotnú aktívnu činnosť v oblasti posudzovania zhody,
  • Ing. Róbert Paška za významný prínos v oblasti posudzovania zhody a skúšobníctva a prínos v oblasti legislatívy pre posudzovanie zhody,
  • Ing. Jozef Ondila za celoživotnú aktívnu činnosť v oblasti posudzovania zhody,
  • Ing. Michal Kováč za významný prínos v oblasti posudzovania zhody a skúšobníctva,
  • Ing. Jozef Slavkovský za významné riešenia pri poskytovaní služieb spojených s posudzovaním zhody, rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb a celoživotnú aktívnu činnosť v oblasti posudzovania zhody,
  • Ing. Karol Richter, CSc. za celoživotnú aktívnu činnosť v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody.

Druhá časť konferencie bola venovaná aktuálnym informáciám z oblasti skúšobníctva, metrológie, technickej normalizácie, kvality, akreditácie a trhového dohľadu nad určenými výrobkami.

Konferencia bola určená pre príslušné organizácie štátnej správy, Slovenskú národnú akreditačnú službu a autorizované a notifikované osoby. Prezentácie z konferencie budú zverejnené na webovom sídle ÚNMS SR.

Oceneným srdečne blahoželáme.