Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2016, ako aj systém manažérstva proti korupcii podľa normy STN ISO 37001: 2019.

Od certifikácie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 a systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001 ubehli už tri roky, a preto ÚNMS SR absolvoval recertifikačný audit. Ten bol vykonaný spoločnosťou CERTICOM s.r.o. pre oba systémy naraz v dňoch 15.-16.5.2023.

„Získanie certifikátov pred tromi rokmi nebolo ľahké, lebo to bolo pre nás všetko nové. Avšak ich obhájenie po trojročnom období bolo tiež náročné, keďže sme museli dokázať zžitie sa so systémami vo všetkých procesoch úradu, ako aj napredovanie smerom k lepším výsledkom. Som veľmi rada, že naša snaha bola ocenená a certifikát sme opäť získali. Je to spoločný výsledok všetkých mojich kolegov v ÚNMS SR, ktorým chcem týmto poďakovať za úsilie, ktoré v tomto smere vynaložili.“ 

Certifikát prebrala predsedníčka úradu Katarína Surmíková Tatranská z rúk riaditeľa spoločnosti CERTICOM s.r.o. Mareka Krajčova. Z dosiahnutého úspechu sa tešíme a pokračujeme ďalej v trvalom zlepšovaní.

ÚNMS SR ÚSPEŠNE PREŠIEL RECERTIFIKÁCIOU SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA