VÝZVA NA ZASIELANIE NOMINÁCIÍ NA UDELENIE  CENY JÁNA ANDREJA SEGNERA

Cena Jána Andreja Segnera za metrológiu je pomenovaná po bratislavskom matematikovi, fyzikovi a vynálezcovi Jánovi Andrejovi Segnerovi (1704 – 1777). Udeľuje sa v pravidelných intervaloch pri príležitosti Svetového dňa metrológie predsedom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR).

Ján Andrej Segner (1704 – 1777) bol fyzikom, lekárom, astronómom, botanikom, matematikom a vynálezcom. Je po ňom pomenované koleso pracujúce na princípe reaktívnej sily (1750), stál pri základoch merania rýchlosti prúdenia vody a jej pretečeného množstva (1753), bol zodpovedný aj za stavbu Univerzitnej hvezdárne v Göttingene a nechal zriadiť aj Hallskú hvezdáreň pri Hallskej univerzite. Ako jeden z najvýznamnejších prírodovedcov svojich čias, bol Ján Andrej Segner členom Pruskej akadémie vied v Berlíne, Kráľovskej spoločnosti v Londýne a Ruskej akadémie vied v Petrohrade. Zaoberal sa i princípmi existencie svetla, regulovaním krvného tlaku.


ÚNMS SR oceňuje jednotlivcov aj pracovné kolektívy 

Cieľom Ceny Jána Andreja Segnera je oceniť významný prínos jednotlivca alebo pracovného kolektívu, ktorým prispel k rozvoju metrológie a metrologického zabezpečenia meradiel, správnosti a jednotnosti meraní v Slovenskej republike alebo prispel k informovaniu verejnosti o výsledkoch dosiahnutých v tejto oblasti.


Udelenie Ceny Jána Andreja Segnera  

ÚNMS SR udeľuje cenu najmä za:

  • dlhoročnú/celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti metrológie,
  • prínos v oblasti metrologickej legislatívy, najmä v oblasti harmonizácie s predpismi Európskej únie,
  • významné technické riešenia v oblasti metrologického výskumu, budovanie a rozvoj etalónov fyzikálnych a technických veličín a referenčných materiálov,
  • významné technické riešenia pri poskytovaní metrologických služieb,
  • rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných metrologických služieb,
  • odborné publikácie (monografie, učebnice, skriptá atď.),
  • významnú publikačnú činnosť v odborných časopisoch,
  • prednáškovú činnosť na odborných akciách, seminároch, konferenciách v Slovenskej republike a v zahraničí,
  • osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich metrologických organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach.

Termín zasielania nominácií

Návrh jednotlivca, pracovného kolektívu alebo organizácie spolu so zdôvodnením, pracovným životopisom nominovaného alebo stručnou históriou v prípade kolektívu je potrebné zaslať do 31. júla 2024 na e-mailovú adresu erika.kraslanova@normoff.gov.sk alebo v listinnej podobe na adresu:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
odbor metrológie
Štefanovičova 3
P.O.Box 76
810 05 Bratislava 15

Bez predloženia pracovného životopisu nominovaného alebo stručnej histórie v prípade kolektívu, nebude návrh zaradený na posúdenie.

Názov dokumentu Na stiahnutie
Návrh na udelenie Ceny Jána Andreja Segnera v oblasti metrológie za rok 2023 stiahnuť (DOCX, 61,1 kB)
stiahnuť (ODT, 50,4 kB)
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov  stiahnuť (DOCX, 27,8 kB)
stiahnuť (ODT, 18,1 kB)