MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY OBHÁJILO TITUL EFEKTÍVNY POUŽÍVATEĽ MODELU CAF

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky po absolvovaní druhého implementačného cyklu modelu CAF úspešne absolvovalo hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF a opätovne získalo titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Európsky nástroj zlepšovania – model CAF začalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR) implementovať v septembri 2020, kedy išlo o prvé samohodnotenie. Táto implementácia bola zavŕšená získaním titulu Efektívny používateľ modelu CAF v apríli 2022. Pozitívne zmeny môžu nástroje ako model CAF alebo rôzne systémy manažérstva priniesť iba vtedy, ak nie sú vnímané ako jednorazová projektová aktivita, ale stanú sa súčasťou manažérstva organizácie.

MK SR si aktívne osvojilo princíp kontinuálneho zlepšovania a v roku 2022 začalo druhý proces samohodnotenia a zlepšovania podľa modelu CAF. Po spracovaní samohodnotiacej správy, ktorá zhodnotila prístupy a výsledky ministerstva za obdobie rokov 2018 – 2022 sa na základe identifikovaných oblastí na zlepšovanie zostavil akčný plán zlepšovania. Následne MK SR požiadalo Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) ako národného organizátora Externej spätnej väzby modelu CAF o vykonanie jej hodnotenia. Na základe úspešného priebehu a splnenia všetkých kritérií bol MK SR opätovne udelený titul Efektívny používateľ modelu CAF.

„Model CAF implementovalo v poslednom období viacero organizácií vo verejnej správe. Podpora vedenia manažérstvu kvality, stabilita aj dynamika práce implementačných tímov je v každej organizácii iná, najmä ak ide o druhé alebo tretie samohodnotenie. Vieme, že to nie je jednoduché a preto ani niet dvoch rovnakých implementácií, ale v MK SR sa podarilo vytvoriť veľmi dobrý tím, pod vedením metodičky a garantky. Od prvej implementácie modelu CAF v roku 2020 aktívne pracovali na zadefinovaných zlepšovacích aktivitách a úspešne si ich stanovili aj na nasledujúce obdobie. Želám im veľa úspechov, aby sa podarilo splniť všetky vytýčené ciele.“.

Titul ministerke kultúry Martine Šimkovičovej odovzdal predseda ÚNMS SR Pavol Pavlis.

K získanému oceneniu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.