Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctva Slovenskej republiky (ÚNMS SR) na prevádzkuje Centrálny repozitár noriem vytvorený v rámci projektu Jednotnej digitálnej brány. Centrálny repozitár noriem poskytuje komplexné informácie o technických normách a technických orgánoch. Predstavujeme Vám záložku „Verejné prerokovanie“.

V určitej etape tvorby návrhu technickej normy sa môže do tohto procesu zapojiť ktokoľvek, napr. aj spotrebitelia bez toho, aby boli súčasťou našich technických orgánov.

Je nevyhnutné venovať pozornosť najmä návrhom európskych noriem, keďže ÚNMS SR má povinnosť prijať všetky európske normy a každý rok preberá cca 1 700 európskych noriem a dokumentov do sústavy slovenských technických noriem, čo tvorí až 90% všetkých prijímaných dokumentov.

Etapa verejného prerokovania je obdobie počas, ktorého je možné bezodplatne požiadať o text návrhu európskej normy, medzinárodnej normy či pôvodnej slovenskej technickej normy a uplatniť v určenom termíne pripomienky k návrhu.

Pozrite si ÚNMS SR spracované inštruktážne video.