Začiatkom januára 2020 boli v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“ alebo „úrad“) vyhodnotené pripomienky k smernici o riadení externej dokumentácie a následne bola predmetná smernica vydaná. V rámci implementácie systému manažérstva kvality jednotlivé organizačné útvary v zmysle uvedenej smernice vytvorili zoznam externe používanej dokumentácie, spolu s pravidlami a určením zodpovednosti za sledovanie jej aktualizácie.

Takisto od januára 2020 vstúpili do účinnosti dve nové smernice, a to smernica o kontrole kvality vykonávaných procesov a poskytovaných služieb a smernica o riadení nezhôd a nápravných opatrení. Manažér kvality priebežne počas celého mesiaca poskytoval výklad uvedených smerníc jednotlivým členom implementačného tímu a podieľal sa spolu s nimi na vytváraní kontrolných hárkov a plánov kontrol na jednotlivých odboroch.

Dňa 15. januára 2020 sa v priestoroch úradu konalo stretnutie zástupcov úradu so zástupcami konzultačnej a školiacej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., na ktorom spoločne prerokovali návrh Kapitoly 8 Príručky systému manažérstva proti korupcii. Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o., následne predložila úradu návrh nového interného riadiaceho aktu o náležitom posudzovaní dôveryhodnosti v ÚNMS SR a súčasne sa so zástupcami úradu dohodla na spoločnom prerokovaní navrhovaného postupu úradu v prípade náležitého posudzovania dôveryhodnosti vo vzťahu ku konkrétnym kategóriám transakcií, projektov, partnerov vecného vzťahu a vo vzťahu k zamestnancom úradu.

Dňa 21. januára 2020 prebehlo stretnutie manažéra kvality s konzultačnou spoločnosťou CeMS, s.r.o., na ktorom sa zosumarizovali posledné otvorené body, a načrtla sa forma správy o preskúmaní stavu systému manažérstva kvality vedením úradu.

Dňa 23. januára 2020 sa v úrade konalo ďalšie stretnutie zástupcov úradu so zástupcami konzultačnej a školiacej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., na ktorom spoločne prerokovali návrh pripravovanej smernice o náležitom posudzovaní dôveryhodnosti vo vzťahu k partnerom vecného vzťahu, a to za účasti zamestnanca úradu zodpovedného
za oblasť verejného obstarávania. Súčasne spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o., predložila úradu návrh programu interných auditov systému manažérstva proti korupcii na rok 2020.

V závere mesiaca január sa napokon dňa 29. januára 2020 konalo v úrade ešte jedno spoločné stretnutie zástupcov úradu so zástupcami konzultačnej a školiacej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., za účasti zamestnanca úradu zodpovedného za oblasť verejného obstarávania, zamestnanca osobného úradu a zástupcov odboru kvality a projektového riadenia.

Takisto bol v závere mesiaca manažérom kvality vytvorený program interných auditov kvality, ktorý bude predložený na schválenie vedeniu úradu. Paralelne s tým bol s cieľom informovania zamestnancov vytvorený aj všeobecný postup implementácie systémov manažérstva.

Úrad následne zapracuje do návrhu pripravovaného interného riadiaceho aktu o náležitom posudzovaní dôveryhodnosti pripomienky a návrhy, ktoré odzneli na stretnutí a v priebehu prvej polovice mesiaca február pošle návrh smernice na interné pripomienkové konanie. Súčasne úrad pošle na interné pripomienkové konanie jednotlivým organizačným útvarom úradu aj návrh Protikorupčného kódexu ÚNMS SR a smernicu o postupe pri implementácii systémov manažérstva.