Výzva na zapojenie sa do projektu - 4. koloVýzva na zapojenie sa do projektu - 4. kolo

PODPORA IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality a národný korešpondent modelu CAF vyhlasuje výzvu pre organizácie verejnej správy na zapojenie sa do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy.

Základné informácie o národnom projekte:
Názov projektu:   Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Kód projektu
v ITMS2014+:   

314011R809
Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Miesto realizácie
projektu:
celé územie SR
Operačný program:  Efektívna verejná správa
Spolufinancovaný fondom:   Európsky sociálny fond
Prioritná os:  1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Investičná priorita:  Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy

Špecifický cieľ:  1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy
Ciele Projektu:
Cieľom Projektu je zrealizovanie hlavných Aktivít Projektu z vecného a časového hľadiska, ako aj z hľadiska ostatných podmienok v súlade s Prílohou č. 2 Predmet podpory NFP a v tej súvislosti aj naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP.

Čo ponúkame:

Cieľom ÚNMS SR je rozšíriť počet používateľov modelu CAF v Slovenskej republike a celkovo zvýšiť úroveň zavádzania nástrojov manažérstva kvality naprieč celou verejnou správou.
Okrem zavedenia systému manažérstva kvality v 19 partnerských organizáciách národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy poskytneme v rokoch 2021-2022 ďalšej organizácii verejnej správy poradenstvo, konzultácie, vzdelávanie a posudzovanie podľa modelu CAF v celkovom rozsahu 169 hodín. Táto výzva na zapojenie sa do národného projektu je určená pre úrady vyšších územných celkov, mestá a obce. Cieľom je poskytnutie podpory organizácii počas celého procesu implementácie modelu CAF, ktoré je zakončené získaním medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF, platného 2 roky.
Bližšie informácie o národnom projekte nájdete webovej stránke úradu.

Ako sa zapojiť:

Organizácia verejnej správy (VÚC, mesto, obec) sa môže zapojiť do projektu zaslaním listu štatutára na predsedu ÚNMS SR, v ktorom vyjadrí záväzné rozhodnutie o implementácii modelu CAF vo svojej organizácii s využitím podpory ÚNMS SR. List treba poslať v elektronickej podobe vo forme scanu na adresu kvalita@normoff.gov.sk a originál listu zároveň poslať poštou v papierovej podobe na adresu Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Odbor kvality a projektového riadenia, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava.

Poskytnutie podpory pri implementácii modelu CAF je v rámci tejto výzvy limitované na 1 organizáciu, pričom úspešnou organizáciou bude tá, ktorá pošle svoje záväzné rozhodnutie ako prvá. Po ukončení výzvy bude všetkým organizáciám, ktoré vyjadria záujem o podporu pri implementácii modelu CAF, zaslané vyrozumenie o zaradení, resp. nezaradení organizácie do národného projektu.

Výzva je vyhlásená od 1. júla 2021 12:00 h do 7. júla 2021 12:00 h.

Poznámka:
Z dôvodu zabezpečenia efektívneho vynaloženia finančných prostriedkov z EŠIF bude s úspešnými organizáciami uzatvorený zmluvný vzťah.