Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“), zavŕšil v lete jednu z etáp implementácie modelu CAF. Po vytvorení a schválení samohodnotiacej správy predsedníčkou úradu prebehlo v priestoroch úradu dňa 29.07.2021 externé posúdenie (posúdenie na mieste).

Výstupom z tohto posúdenia je Spätná správa z posúdenia na mieste podľa modelu CAF. Externí posudzovatelia v nej na základe poznatkov získaných zo samohodnotiacej správy, rozhovormi s členmi CAF tímu a nahliadnutím do kľúčových dôkazov zhodnotili silné stránky úradu a identifikovali oblasti na zlepšovanie.

V mesiaci august prebehlo pod vedením konzultanta modelu CAF školenie akčného plánu zlepšovania (ďalej len "APZ"). Zúčastnili sa ho členovia CAF tímu, metodik a garant modelu CAF. Cieľom školenia bolo určiť spôsob tvorby, komunikácie a realizácie APZ podľa modelu CAF. Zároveň na tomto školení CAF tím vytvoril prvotnú verziu APZ. Vstupom do nej boli oblasti na zlepšovanie zo samotnej samohodnotiacej správy, ako aj zo spätnej správy z posúdenia na mieste. CAF tím pri tvorbe APZ zobral do úvahy aj podnety, ktoré vyplynuli z dotazníkového prieskumu spokojnosti zamestnancov, ktoré úrad zorganizoval v rokoch 2019 a 2021.

V ÚNMS SR prebiehala v rámci CAF tímu diskusia o jednotlivých položkách APZ, ich sumarizácia a optimalizácia a v súčasnej dobe je pripravená finálna podoba APZ, ktorá bude v najbližších dňoch predložená vedeniu úradu na schválenie.