Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydal tlačovú správu "Ministerstvo obrany Slovenskej republiky získalo titul Efektívny používateľ modelu CAF".

Tlačová správa zverejnená v pdf. formáte (PDF, 420,5 kB)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky získalo titul Efektívny používateľ modelu CAF
Na fotografii: Katarína Surmíková Tatranská, predsedníčka ÚNMS SR
a Peter Kozák, generálny tajomník služobného úradu MO SR