Návrhy pôvodných STN na verejné prerokovanie

Návrhy pôvodných STN na verejné prerokovanie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade so zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii predkladá na verejné prerokovanie návrhy dole uvedených pôvodných STN. Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby alebo národné normalizačné orgány členov CEN-CENELEC môžu pripomienky k návrhu zasielať spracovateľovi alebo na dole uvedenú adresu do dátumu uvedeného v príslušnom oznámení. Text návrhu konkrétnej normy v elektronickej forme zašle ÚNMS SR na požiadanie.

e-mailová adresa: navrhynoriem@normoff.gov.sk

Formulár na pripomienky (RTF, 217,9 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky (PDF, 195,8 kB)

Návrh pôvodnej STN 65 6478 Skvapalnené ropné plyny. Stanovenie chemických nečistôt (PDF, 384,8 kB)
Zverejnené 12. 4. 2024

Návrh pôvodnej STN 73 0401-3 Terminológia v geodézii a kartografii. Časť 3: Terminológia kartografie a geografických informačných systémov (PDF, 383,4 kB)
Zverejnené 9. 4. 2024

Návrh pôvodnej STN 01 9322 Značky veličín v geodézii a kartografii (PDF, 384,2 kB)
Zverejnené 9. 4. 2024

Návrh revízie pôvodnej STN 33 2160 Elektrotechnické predpisy. Predpisy na ochranu oznamovacích vedení a zariadení pred nebezpečnými vplyvmi trojfázových vedení VN, VVN a ZVN (PDF, 384,4 kB)
Zverejnené 13. 3. 2024

Návrh pôvodnej STN 75 0150 Vodné hospodárstvo. Vodárenstvo. Terminológia (PDF, 385,6 kB)

Návrh revízie pôvodnej STN 73 0532-2 Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Požiadavky (DOCX, 42,8 kB)
Zverejnené 19. 12. 2023

Archív návrhov