Schválenie typu meradiel

Schválenie typu meradiel

Schvaľovanie typov určených meradiel je súčasťou metrologickej kontroly meradiel podľa § 19 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“). Schválenie typu určeného meradla vykonáva Slovenský metrologický ústav, a to s cieľom zabezpečiť, aby typy určených meradiel podľa § 11 zákona o metrológii spĺňali ustanovené technické a metrologické požiadavky na toto určené meradlo.

Rozhodnutie o schválení typu meradla podľa § 21 zákona o metrológii predstavuje základný predpoklad, aby mohli byť meradlá schváleného typu uvedené na trh. Toto rozhodnutie je nielen dokladom potvrdzujúcim, že typ meradla vyhovuje ustanoveným technickým a metrologickým požiadavkám, ale slúži tiež ako podklad pre osoby, ktoré tieto určené meradlá overujú, či už prvotne alebo následne počas ich používania. Rozhodnutie o schválení typu určeného meradla je neodmysliteľným pomocníkom pre zamestnancov Slovenského metrologického ústavu ako aj pre zamestnancov autorizovaných osôb na výkon overovania určených meradiel podľa § 31 zákona o metrológii.

Podľa § 4 písm. h) bod 2. zákona o metrológii ÚNMS SR zverejňuje zoznam schválených typov určených meradiel ako databázu obsahujúcu dokumenty o schválení typu určených meradiel vydané od 1. januára 1993. Vzhľadom na legislatívne zmeny, ktoré v ďalšom období nastali, je databáza rozdelená na tri samostatné časti:

  • databáza TSQ, ktorej obsahom sú dokumenty vydané od 1. januára 1993 do 7. mája 1998 podľa zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii,
  • databáza CERT, ktorej obsahom sú dokumenty vydané od 8. mája 1998 do 30. júna 2000 podľa zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve a
  • databáza TSK, ktorej obsahom sú dokumenty vydané od 1. júla 2000 po súčasnosť podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii.

Z uvedených databáz je „živou“ len databáza TSK, ktorá sa priebežne dopĺňa o novo vydané dokumenty. Všetky databázy však obsahujú aj tie rozhodnutia, ktorých platnosť uplynula, keďže meradlá uvedené na trh v súlade s nimi sú stále v používaní a vo väčšine prípadov podliehajú počas používania následnému overovaniu.

Databázy sú prístupné na webovom sídle www.normoff.gov.sk/typovky/, na ktorom sa nachádzajú bližšie informácie, vrátane spôsobu vyhľadávania.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky nie je poskytovateľom metrologických služieb. Schvaľovanie typu určených meradiel vykonáva Slovenský metrologický ústav, viac informácií nájdete tu.