Spôsob vyhľadávania

 1. Vyberte databázu, v ktorej chcete vyhľadávať.
 2. Do políčok vyhľadávacieho formulára uveďte hľadané hodnoty. Textové vyhľadávacie položky vo vyhľadávaní zohľadnia akýkolvek výskyt hľadanej hodnoty v danom poli. Rozbaľovacie vyhľadávacie položky zohľadnia presne vybranú položku. Výsledkom vyhľadávania budú záznamy obsahujúce všetky hľadané hodnoty.
 3. Vyhľadávanie sa spustí tlačítkom Hľadať.
 4. Stránkovanie výsledkov vyhľadávanie zobrazuje 25 záznamov na stránke.
 5. Tlačítkom reset vynulujete vyhľadávanie, stránkovanie.
 6. Detail záznamu sa zobrazí kliknutím na odkaz v stĺpci Značka schváleného typu
 7. Dokument PDF sa zobrazí kliknutím na odkaz v stĺpci prezentovaným ikonkou .pdf dokumentu. Na prehliadanie PDF dokumentov je potrebná aplikácia “Adobe Reader”, ktorú si môžete stiahnuť na stránke www.adobe.com.

Ďaľšie informácie:

 1. Kód odboru merania použitý v rozbaľovacom menu zodpovedá danému druhu meradla. V niektorých prípadoch však nemusí korešpondovať s kódom odboru merania použitým v značke schváleného typu alebo v identifikačnom čísle typu meradla.
 2. V niektorých prípadoch nie je priradenie kódu odboru merania použitého v rozbaľovacom menu k danému druhu meradla jednoznačné. Ide napr. o odporové snímače teploty, ktorých kód odboru merania môže byť „311“ (kód odboru merania pre kalorimetrické počítadlá meračov tepla a merače tepla) alebo „321“ (kód odboru merania pre teplomery). Nejednoznačné priradenie sa vyskytuje napr. aj v prípadoch, ak meradlo slúži na meranie viacerých druhov médií (voda, vodná para, plyn).
 3. V databáze TSQ je použitý kód odboru merania „999“ v prípade, ak sa jedným dodatkom k rozhodnutiu menilo viacero pôvodných rozhodnutí.
 4. Kód odboru merania je trojmiestny, a to aj v prípade, ak je v značke schváleného typu použitý štvormiestny kód (v prípade dodatkov k schváleniam typu vydaným pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii).

Poznámky:

 • Databázy obsahujú aj dokumenty, ktorých platnosť uplynula.
 • Databázy TSQ a CERT nemusia byť úplné.