TMK 2018

TMK 2018

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky uskutočnil dňa 20. novembra 2018 vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení v rámci súťaže Národná cena SR za kvalitu, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť a ďalších súťaží vyhlasovaných ÚNMS SR, medzi ktoré patrí aj súťaž Top manažéri kvality.

V poradí 16. ročník súťaže bol vyhlásený v mesiaci jún a organizácie podnikateľského a verejného sektora mali možnosť prihlásiť do súťaže svojich manažérov kvality, zmocnencov pre kvalitu, metodikov modelu CAF/modelu výnimočnosti EFQM alebo osoby, ktoré vykonávajú v ich organizácii prácu priamo spojenú s manažérstvom kvality.

Odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave a víťazi súťaže si prevzali svoje ocenenia z rúk predsedu ÚNMS SR, p. Pavla Pavlisa.

Víťazmi 16. ročníka súťaže Top manažéri kvality sa stali:

Kategória A) súkromný sektor:

  • Radomír Chovanec, manažér pre QMS, U. S. Steel Košice, s.r.o.

 na fotografii Radomír Chovanec, ocenený Top manažér kvality

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória B) sektor verejnej správy: 

Erika Vlašičová, manažérka kvality, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

na fotografii Erika Vlašičová, ocenená Top manažérka kvality