logo súťaže Top manažéri kvality

Súťaž Top manažéri kvality 2022

Jedným z kľúčov k úspechu každej organizácie, či už podniku alebo organizácie verejnej správy, je aj manažérstvo kvality. Ak je v organizácii funkčné, udržiavané a zlepšované, potom jej pomáha zefektívňovať procesy, pružnejšie reagovať na potreby zákazníkov/občanov a v neposlednom rade napomáha dosahovať vytýčené ciele a výsledky organizácie. 

Kvalita sa samozrejme týka každého zamestnanca. Je potrebná angažovanosť, podpora vedenia a zapojenie všetkých zamestnancov organizácie. Aby bol zavedený systém manažérstva kvality funkčný a efektívny, dôležitú úlohu v ňom zohráva aj manažér kvality. 

Práve na ocenenie, zviditeľnenie odborníkov a profesionálov v oblasti implementácie a rozvoja systému manažérstva kvality alebo komplexného manažérstva kvality je zameraná súťaž Top manažéri kvality, ktorej 17. ročník vyhlásil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). 

Do súťaže môžu organizácie súkromného a verejného sektora nominovať:

  • manažéra kvality,
  • špecialistu kvality,
  • metodika modelu CAF,
  • metodika modelu výnimočnosti EFQM,
  • osobu v pozícii priamo spojenej s manažérstvom kvality.

Uchádzača do súťaže prihlasuje štatutárny zástupca organizácie a to zaslaním prihlášky na adresu ÚNMS SR v termíne do 30. septembra 2022. Účasť v súťaži je bezplatná. Bližšie informácie o podmienkach a kritériách súťaže sú uvedené v štatúte súťaže.

V súťaži sa udeľuje ocenenie v nasledujúcich kategóriách:
Kategória A) Top manažér kvality roka 2022 – súkromný sektor
Kategória B) Top manažér kvality roka 2022 – sektor verejnej správy

Úspešný uchádzač v každej kategórii získa prestížne ocenenie „Top manažér kvality roka 2022“, ktoré mu bude slávnostne odovzdané počas vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu v treťom štvrťroku 2022.

Ďalšie informácie k súťaži získate na nasledujúcich kontaktoch:
tel: č.: 02/ 20 907 252
email: kvalita@normoff.gov.sk 

Na stiahnutie: 
Štatút súťaže (PDF, 486,9 kB)
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov (PDF, 405,9 kB)
Harmonogram súťaže TMK 2022 (PDF, 628,2 kB)
Záväzná prihláška do súťaže TMK 2022 (DOC, 132,6 kB)
Príloha č. 1 - Šablóna životopisu (DOCX, 52,5 kB)
Príloha č. 2 - Osobná angažovanosť v oblasti kvality (DOCX, 49,3 kB)
Príloha č. 3 - Návrh nominácie (DOCX, 53,9 kB)