TMK 2009

TMK 2009

Víťaz kategórie B)  Top manažér kvality roku 2009 - sektor verejnej správy
Doc. Ing. IVETA PAULOVÁ, PhD., Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave

Pani Paulová pôsobí v oblasti kvality viac ako 15 rokov a stála pri zrode systémov manažérstva kvality v organizáciách na Slovensku. Od roku 2002 pôsobí na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave v pozícii vysokoškolského učiteľa a od roku 2006 aj ako manažérka kvality fakulty. Svoje skúsenosti s poznatkami a implementáciou v oblasti manažérstva kvality zúročuje na fakulte už od roku 1994 ako externý spolupracovník. Jej príchod na fakultu bol prínosom najmä v oblasti spolupráce a rozvoja s podnikateľskou praxou v oblasti manažérstva kvality a TQM.

Dlhoročné skúsenosti a schopnosti víťazky boli využité v roku 2004 pri príprave návrhu implementácie manažérstva kvality vo vzdelávacom procese na STU. Iniciovala a aktívne sa zapojila do uplatňovania procesného manažérstva na fakulte prostredníctvom zapojenia sa do projektu vyhláseného Ministerstvom školstva SR „Implementácia hodnotenia podľa modelu CAF na univerzitách“. Jeho výsledkom bola účasť fakulty v súťaži Národná cena SR za kvalitu 2008, kedy sa stala fakulta oceneným finalistom.

Pani Paulová sa podieľala na implementácii a následnej certifikácii QMS v organizáciách VUJE Trnava, a.s. a DECOM Slovakia, spol. s.r.o. V súčasnosti sa angažuje aj ako odborný poradca, metodik a školiteľ pre Metodicko-pedagogické centrum Trenčín, kde je predsedníčkou komisie pre druhý kvalifikačný stupeň a oponuje práce týkajúce sa problematiky kvality vzdelávania a kvality školy. Svojim prístupom nastavila smerovanie stredných a základných škôl v oblasti implementácie manažérstva kvality.

Zúčastňuje sa rôznych seminárov a konferencií v Slovenskej republike a v zahraničí, kde sama aktívne vystupuje so svojimi príspevkami. Je autorkou niekoľkých monografií, odborných publikácií, vedeckých a odborných článkov.

Pani Paulová svojimi aktivitami rozvíja súčasné, nové a moderné prístupy k manažérstvu kvality, TQM, najmä model CAF do oblastí školstva, metodicko-pedagogických centier a domovov sociálnych služieb formou metodickej pomoci, školeniami, participáciou na ich projektoch z oblasti manažérstva kvality a TQM na národnej i medzinárodnej úrovni. V oblasti manažérstva kvality a implementácie modelov TQM úzko spolupracuje s vysokými školami v Českej republike.

Víťaz kategórie A)  Top manažér kvality roku 2009 - súkromný sektor
Ing. MARTIN MIKLÁNEK
, Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.

Ing. Martin Miklánek pracuje v oblasti skúšobníctva od roku 1984. V súčasnosti zastáva funkciu vedúceho Certifikačného orgánu systémov manažérstva CERTITECH. V roku 1998 ho vedenie TSÚ Piešťany, š.p. menovalo za zmocnenca pre systémy manažérstva kvality a poverilo vedením koordinačného tímu pre vybudovanie a zavedenie systému manažérstva kvality. Súčasne bol poverený prípravou personálu, školení a lektorskou činnosťou pri ich realizácii. V roku 2000 po úspešnom certifikačnom audite začal s prípravou stratégie vybudovania, zavedenia a udržiavania integrovaného systému manažérstva kvality v TSÚ Piešťany, š.p. pre splnenie viacerých noriem v oblasti pôsobenia ústavu. Vďaka jeho prístupu ústav v roku 2004 absolvoval medzinárodné akreditácie. Všetky jeho pracovné aktivity počas 26 rokov práce pre TSÚ Piešťany, š.p. súviseli s budovaním skúšobní a laboratórií ústavu a skúšobníctva.

Od roku 1998 zastáva pán Miklánek v ústave pozíciu Predstaviteľa manažmentu. V tejto pozícii vykonával v rámci udržiavania QMS v ústave každoročne plánované audity kvality podľa štandardov akreditácie a certifikácie v kalibračných laboratóriách a skúšobniach, inšpekčnom orgáne, certifikačnom orgáne certifikujúcom výrobky a v certifikačnom orgáne identifikujúcom personál. Spolupracuje pri dohľadoch a dozorných auditoch vykonávaných externými organizáciami SANAS, GOST-R Rusko, GOST-R Bielorusko a certifikačnej spoločnosti ACERTT s.r.o. Od roku 2003 je držiteľom certifikátu Európsky audítor kvality (EOQ).

Medzi ďalšie aktivity víťaza možno zaradiť zabezpečovanie interného a externého vzdelávania pracovníkov ústavu, implementáciu nástrojov kvality pre riadenie a procesy, prípravu projektov na budovanie systémov kvality, zodpovednosť za efektivitu a účinnosť zavedeného systému manažérstva kvality a riadenie a zabezpečovanie stratégie a plánov v ústave.

V roku 2001 bol pán Miklánek poverený vedením koordinačného tímu pre prípravu ústavu do súťaže Národná cena SR za kvalitu 2001, ako aj v roku 2002, kedy sa ústav stal víťazom súťaže v kategórii „Veľké organizácie poskytujúce služby“. V roku 2009 bol opätovne poverený vedením koordinačného tímu pre prípravu ústavu do súťaže Národná cena SR za kvalitu 2009. 

fotografia z udeľovania ocenení