TMK 2016

TMK 2016

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej „ÚNMS SR“) ako koordinátor štátnej politiky kvality každoročne uskutočňuje viacero aktivít v oblasti kvality a jednou z  nich je vyhlasovanie súťaže Top manažéri kvality.

Súťaž bola aj tento rok vyhlásená v mesiaci jún a organizácie podnikateľského a verejného sektora do nej mohli prihlásiť manažérov kvality, zmocnencov pre kvalitu, garantov/metodikov modelu CAF/modelu výnimočnosti EFQM alebo osoby priamo spojené s pozíciou manažérstva kvality. Cieľom súťaže je oceniť a vyzdvihnúť prácu osôb pôsobiacich v oblasti manažérstva kvality.

Víťazi súťaže získali v novembri ocenenie „Top manažér kvality“, ktoré im bolo odovzdané počas slávnostného vyhlásenia výsledkov Národnej ceny SR za kvalitu 2016 a Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť 2016 v Primaciálnom paláci v Bratislave dňa 8. novembra 2016.

Víťazmi XIV. ročníka súťaže Top manažéri kvality sa stali:

Kategória A) súkromný sektor:

  • Ľubomír Lengyel, regionálny manažér kvality, Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., Odštepný závod Leather Košice

fotografia z udeľovania ocenenia

Kategória B) sektor verejnej správy:

  • Pavel Večeřa, manažér kvality, Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

fotografia z udeľovania ocenenia