TMK 2015

TMK 2015

Možnosť vyzdvihnúť svojho manažéra kvality za jeho dlhoročnú prácu, úspechy a projekty ponúkla aj tento rok organizáciám súkromného aj verejného sektora súťaž Top manažéri kvality, ktorej XIII. ročník vyhlásil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej „ÚNMS SR“) ako koordinátor štátnej politiky kvality.
 
Súťaž vyhlásená v mesiaci jún a organizácie podnikateľského a verejného sektora do nej mali možnosť prihlásiť manažérov kvality, zmocnencov pre kvalitu, metodikov modelu CAF/modelu výnimočnosti EFQM alebo osoby priamo spojené s pozíciou manažérstva kvality.
 
Uchádzači v rámci súťaže boli hodnotení na základe súboru kritériá, kde napríklad spadá osobný podiel na budovaní, rozvíjaní a neustálom zlepšovaní systému manažérstva kvality v organizácii, ktorá uchádzača zamestnáva, rozvoj vlastných odborných vedomostí, ale aj spolupracovníkov, významné dosiahnuté výsledky/úspechy v oblasti kvality a ďalšie.
 
Víťazi súťaže v každej kategórii získali prestížne ocenenie „Top manažér kvality“, ktoré im bolo odovzdané počas slávnostného vyhlásenia výsledkov Národnej ceny SR za kvalitu 2015 a Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť 2015 v Historickej budove Národnej rady SR dňa 10. novembra 2015.
 
Víťazmi XIII. ročníka súťaže Top manažéri kvality sa stali:
 
Kategória A) súkromný sektor:

  • Adriana Galisová, manažérka kvality, SE Bordnetze – Slovakia s.r.o., Nitra

fotografia z udeľovania ocenenia

 Kategória B) sektor verejnej správy:

  • Zuzana Fabianová, predstaviteľka manažmentu pre kvalitu, Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o., Humenné

fotografia z udeľovania ocenenia