TMK 2014

TMK 2014

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej „ÚNMS SR“) ako koordinátor štátnej politiky kvality každoročne uskutočňuje viacero aktivít v oblasti kvality s cieľom plnenia priorít Národného programu kvality. Jednou z nich je vyhlásenie súťaže Top manažéri kvality.

Súťaž bola aj tento rok vyhlásená v mesiaci jún a organizácie podnikateľského a verejného sektora do nej mohli prihlásiť manažérov kvality, zmocnencov pre kvalitu, garantov/metodikov modelu CAF/modelu výnimočnosti EFQM alebo osoby priamo spojené s pozíciou manažérstva kvality.

Súťaž je reprezentáciou moderných metód manažérstva, ich vývoja a trendov a oceňuje manažérov kvality za osobný podiel v oblasti budovania a rozvoja systémov manažérstva kvality vo svojich organizáciách, čím prispievajú k rozvoju nielen vlastnej organizácie, v ktorej pôsobia, ale aj k rozvoju našej ekonomiky.

Víťazi súťaže v každej kategórii získa prestížne ocenenie „Top manažér kvality“, ktoré im bolo odovzdané počas slávnostného vyhlásenia výsledkov Národnej ceny SR za kvalitu 2014 v Historickej budove Národnej rady SR dňa 20. novembra 2014.

Víťazmi XII. ročníka súťaže Top manažéri kvality sa stali:

Kategória A) súkromný sektor:

  • Pavol Šurín, Business Excellence Manager, PosAm spol. s r.o.

fotografia z udeľovania ocenenia

Kategória B) sektor verejnej správy:

  • Miroslav Hrnčiar, manažér kvality, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

fotografia z udeľovania ocenenia