Národná cena SR za kvalitu 2016

Národná cena SR za kvalitu 2016

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAZE

fotografia z udeľovania ocenení

8. november 2016 bol slávnostným dňom pre všetkých, ktorí sa zapojili do niektorej zo súťaží vyhlasovaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Práve tento deň sa uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2016, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016, Top manažéri kvality roka 2016 a publicistickej súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života 2016. Okrem toho sa udelil titul Efektívny používateľ modelu CAF a ocenená bola i osobnosť za svoju celoživotnú prácu v oblasti kvality.

Slávnostný večer sa tento rok konal v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave a pozvanie na slávnostný večer prijali ministri, štátni tajomníci, predsedovia ústredných orgánov štátnej správy, zástupcovia akademickej obce a významné osobnosti podnikateľskej sféry.

Ocenení si svoje ocenenia prebrali z rúk predsedu hodnotiteľskej komisie súťaží, pána Michala Ľacha, a predsedu ÚNMS SR, pána Pavla Pavlisa. Okrem toho mali víťazi súťaže tú česť, že im ceny odovzdával i minister hospodárstva SR, pán Peter Žiga.

NÁRODNÁ CENA SR ZA KVALITU 2016

Víťazi súťaže:
Kia Motors Slovakia s.r.o. (kategória A – veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)
Trnavská univerzita v Trnave (kategória C – organizácie verejného sektora)

Ocenený finalista súťaže:
Mestská časť Bratislava-Petržalka (kategória C – organizácie verejného sektora)

Ocenenie zlepšenia výkonnosti organizácie:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (kategória C – organizácie verejného sektora)
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (kategória C – organizácia verejného sektora)

NÁRODNÁ CENA SR ZA SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ 2016

Ocenený finalista súťaže:
Obec Biely Kostol (kategória C – organizácie verejného sektora)

VÝSLEDKY SÚŤAŽE CENA ZA NAJLEPŠÍ PUBLICISTICKÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY PRÁCE, PRODUKCIE A ŽIVOTA 2016

Kategória A) Najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár – publicista):
Ivana Potočňáková (príspevok s názvom „Môže byť život v tme kvalitný?“ bol uverejnený v odbornom časopise Kvalita a spoločenská zodpovednosť)

Kategória B) Najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť): 
Ivan Láska (príspevok nesie názov „Prognózovanie dopytu a ponuky na trhu práce ako významný nástroj zvýšenia využívania ekonomického potenciálu krajiny a rastu produktivity práce“ a bol uverejnený v odbornom časopise ProIN)

Kategória C) Najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník):
Peter Madzík (ocenený vedecký príspevok má názov „Increasing Accuracy of Kano Model – a Case Study“ uverejnený v karentovanom časopise Total Quality Management & Business Excellence)

Kategória E) Najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia):
Martina Gergelová (je autorom diplomovej práce s názvom „Aplikácia metodiky Six Sigma na karosárni C-SUV v organizácii VW Slovakia, a.s.“, ktorú obhájila na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Bratislave)


VÝSLEDKY SÚŤAŽE TOP MANAŽÉRI KVALITY ROKA 2016
 
Kategória A) súkromný sektor:
Ľubomír Lengyel, regionálny manažér kvality, Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., odštepný závod Leather Košic

Kategória B) sektor verejnej správy:
Pavel Večeřa, manažér kvality, Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

TITUL EFEKTÍVNY POUŽÍVATEĽ MODELU CAF

Titul získal:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

OCENENIE ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY
 
Ocenenie získali:
Ing. Mikuláš Čollák

Bulletin ocenených (PDF, 5,1 MB) (PDF, 5,1 MB)

Fotogaléria  (PDF, 4,4 MB) (PDF 4,4 MB)