Národná cena SR za kvalitu             

ilustračný obrázok ceny za kvalitu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality organizuje súťaž Národná cena SR za kvalitu. Súťaž ako jediná v Slovenskej republike ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť.

V Slovenskej republike je súťaž jednou z hlavných aktivít Národného programu kvality SR na roky 2017 – 2021, ktorého poslaním je podpora zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií pôsobiacich vo verejnom aj súkromnom sektore so zameraním na trvalo udržateľnú kvalitu života a konkurencieschopnosť vo všetkých oblastiach života spoločnosti.

Národná cena SR za kvalitu je založená na aplikácii modelov kvality, modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF. Tie ponúkajú komplexný pohľad na manažérstvo organizácie a sú určené tým, ktorí hľadajú cestu k ďalšiemu zlepšovaniu a pýtajú sa, čo ďalej po certifikácii systému manažérstva kvality. Prostredníctvom modelov kvality majú organizácie možnosť komplexne zhodnotiť činnosti organizácie a stanoviť tie oblasti, kam je potrebné smerovať ďalšie zlepšovanie. Národná cena SR za kvalitu tak nielen oceňuje, ale aj motivuje účastníkov k ďalšiemu napredovaniu.

Súťaž je určená organizáciám podnikateľského a verejného sektora, ktoré majú záujem:
posúdiť svoje aktivity v rámci systému manažérstva zamerané na výsledky a priority,
motivovať zamestnancov k úsiliu o trvalé zlepšovanie systému manažérstva a profesionálny rozvoj,
zhodnotiť efektívnosť a kvalitu činností organizácie,
zhodnotiť dosiahnutú mieru komplexného manažérstva kvality,
získať konkrétny dôkaz pre zákazníkov/občanov o plnení ich potrieb a očakávaní,
posilniť svoje postavenie na domácich a zahraničných trhoch.
Kategórie súťaže:

Súťaž je určená pre akúkoľvek organizáciu zaoberajúcu sa výrobou alebo poskytovaním služieb a pre organizáciu verejnej správy, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike podľa príslušných platných právnych predpisov.

Uchádzači sú rozdelení do nasledovných kategórií podľa počtu zamestnancov a zamerania svojej činnosti:

A) veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby
A1) organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov
A2) organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov

B) malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby
B1) organizácie vyrábajúce výrobky do 250 zamestnancov
B2) organizácie poskytujúce služby do 50 zamestnancov

C) organizácie verejného sektora (bez rozdielu veľkosti)
C1) organizácie štátnej správy
C2) organizácie samosprávy
C3) iné organizácie verejného sektora

Metodika súťaže je založená na samohodnotení. Model výnimočnosti EFQM je určený pre organizácie podnikateľského sektora i verejnej správy a model CAF je určený akémukoľvek typu organizácie verejnej správy.

Stupne ocenenia podľa modelu EFQM:

obrázok stupňov ocenení

 

Stupne ocenenia podľa modelu CAF:

obrázok stupňov ocenení CAF

Súťaž je organizovaná pravidelne od roku 2000 a končí slávnostným vyhlásením výsledkov v novembri, spravidla počas Európskeho týždňa kvality.

Súťaž sa riadi štatútom ako hlavným programovým dokumentom.

Štatút súťaže 2018 (PDF, 1,2 MB) 

Poplatky v rámci súťaže 2018 (PDF, 487,3 kB)