Národná cena SR za kvalitu 2009

Národná cena SR za kvalitu 2009

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je vyhlasovateľom a organizátorom 10. ročníka súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu (ďalej „súťaž“).

Súťaž ako jedna z hlavných priorít Národného programu kvality Slovenskej republiky na roky 2009 - 2012 je organizovaná podľa moderných manažérskych metodík modelu výnimočnosti EFQM (Európskej nadácie pre manažérstvo kvality) a modelu CAF (Common Assessment Framework – Spoločného systému hodnotenia kvality). Súťaž je určená pre akúkoľvek organizáciu zaoberajúcu sa výrobou alebo poskytovaním služieb, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike podľa príslušných platných právnych predpisov. Hlavným cieľom súťaže je motivovať a podporiť organizácie verejného a podnikateľského sektoru v trvalom zlepšovaní a zvyšovaní výkonnosti prostredníctvom implementácie vybraných modelov kvality.

Do 10. ročníka súťaže sa prihlásilo 12 organizácií z verejnej a súkromnej sféry, z toho 6 organizácií implementovalo model výnimočnosti EFQM a 6 organizácií model CAF. Organizácie prihlásené do súťaže počas základnej časti súťaže absolvovali bezplatné vzdelávanie o vybranom modeli kvality a vypracovali samohodnotiacu správu, ktorú posúdil tím externých posudzovateľov.

Dňa 8. júna 2009 zasadala 11- členná hodnotiteľská komisia súťaže, ktorá na základe výsledkov z posúdenia samohodnotiacich správ rozhodla o postupe organizácií do finále súťaže. Z 12 prihlásených organizácii komisia odporučila 10 organizáciám postup do poslednej časti súťaže - finále.

graf - prehľad účastníkov 2004-2009                                                                                  Počas finále súťaže prebehlo posúdenie na mieste tímom externých posudzovateľov (site visit). Pri posúdení na mieste si posudzovatelia overili všetky údaje nutné pre stanovenie bodového hodnotenia a nejasné oblasti popísané v samohodnotiacej správe. V závere posúdenia na mieste tím posudzovateľov podľa zistených skutočností zosumarizoval výsledky a vypracoval spätnú správu z posúdenia na mieste. Spätná správa z posúdenia na mieste obsahuje námety, resp. oblasti na zlepšovanie a zároveň vyzdvihuje silné stránky organizácie.

Slávnostné vyhlásenie
Ocenenia v historickej budove Národnej Rady odovzdal Peter Lukáč, predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR za prítomnosti vysokých ústavných činiteľov. Desiaty ročník Národnej ceny SR za kvalitu bol zameraný na to, aby sa súťaže zúčastnilo čo najviac organizácii verejnej správy a podnikateľského sektora napriek tomu, že spoločnosti a organizácie zápasia s hospodárskou krízou. „Aj systémy manažérstva kvality môžu byť jedným zo základných predpokladov, ktoré pomáhajú organizáciám úspešne bojovať s touto ťažkou dobou,“ uviedol Peter Lukáč.

OCENENIA:
KATEGÓRIA A1 (organizácie vyrábajúce výrobky nad 251 zamestnancov)
Ocenenie zlepšenia výkonnosti: SIBAMAC, a.s.

KATEGÓRIA A2 (veľké organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov)
Ocenený finalista: Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Ocenenie zlepšenia výkonnosti: Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.

KATEGÓRIA C1 (organizácie štátnej správy)
Ocenenie zlepšenia výkonnosti: Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
Ocenenie za zapojenie sa organizácie do súťaže: Ministerstvo školstva SR

KATEGÓRIA C2 (organizácie samosprávy)
Ocenený finalista: Mestský úrad Trenčín

VÍŤAZI:
KATEGÓRIA A2 (veľké organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov)
Víťaz: TNT Express Worldwide spol. s r.o.

KATEGÓRIA C1 (organizácie štátnej správy)
Víťaz: Ministerstvo financií SR

Pravidlá súťaže_2009 (PDF, 285,8 kB)

Štatút súťaže_2009 (PDF, 1,1 MB)

2009_Štatút hodnotiteľskej komisie (PDF, 283,2 kB)

2009_Rokovací poriadok (PDF, 249,3 kB)

1. informácie k NCSRK (PDF, 3,8 MB)

Záverečná informácia (PDF, 105,2 kB)

2009_Fotogaléria (PDF, 4,8 MB)

2009_Bulletin (PDF, 1,5 MB)