Národná cena SR za kvalitu 2015

Národná cena SR za kvalitu 2015

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2015

ilustračné foto ocenení

Dňa 10. novembra 2015 sa uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2015, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2015, Top manažéri kvality roka 2015 a publicistickej súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života 2015. Okrem toho sa udeľovali tituly Efektívny používateľ modelu CAF a ocenené boli i významné osobnosti za ich celoživotnú prácu v oblasti kvality. Vyhlasovateľom všetkých týchto súťaží je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky.
 
Slávnostný večer sa už tradične konal v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky. Pozvanie na slávnostný večer prijali ministri, štátni tajomníci, predsedovia ústredných orgánov štátnej správy, zástupcovia akademickej obce a významné osobnosti podnikateľskej sféry.

Víťazi a ocenení si svoje ocenenia prebrali z rúk Petra Mihóka, predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory, Michala Ľacha, predsedu hodnotiteľskej komisie súťaží a Jozefa Mihoka, predsedu ÚNMS SR.

NÁRODNÁ CENA SR ZA KVALITU 2015
Vyhlásením výsledkov sa ukončil 16. ročník tejto súťaže, ktorá ako jediná v Slovenskej republike ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť. Prihlásené organizácie prešli počas roka náročným hodnotiacim procesom, ktorý začal samohodnotením a následne boli preverené externým hodnotením. Úspešne splniť kritériá európsky uznávaných modelov kvality sa podarilo len niekoľkým organizáciám spomedzi všetkých prihlásených a preto ich právom môžeme zaradiť medzi tie najlepšie organizácie.

Víťazi súťaže:
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. (kategória B – malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach (kategória C – organizácie verejného sektora) 

Ocenený finalista súťaže:
CEIT Biomedical Engineering, s.r.o. (kategória B – malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)

NÁRODNÁ CENA SR ZA SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ 2015

Spoločenská zodpovednosť tvorí neoddeliteľnú súčasť kvality. Organizácie, ktoré sa jej venujú, majú predpoklad vyššej konkurencieschopnosti a pozitívneho vnímania zo strany vlastných zamestnancov, zákazníkov, partnerov, až po občanov mesta v ktorom pôsobia.
 
Súťaž Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť nemá zatiaľ dlhú tradíciu. Tento rok bol vyhlásený iba jej 2. ročník. V náročnosti splnenia podmienok a kritérií hodnotenia však nijako nezaostáva za Národnou cenou SR za kvalitu.

Víťaz súťaže:
Chemosvit Folie, a.s. (kategória A – veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)

VÝSLEDKY SÚŤAŽE CENA ZA NAJLEPŠÍ PUBLICISTICKÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY PRÁCE, PRODUKCIE A ŽIVOTA 2015

Kategória A) Najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár - publicista): 
Daniel Suchý (príspevok s názvom „Zelené mestá nie sú sci-fi“ bol uverejnený v: týždenníku Trend)

Kategória B) Najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť): 
Michal Čierny (príspevok nesie názov „Presun výroby z pohľadu kvality“ a bol uverejnený v odbornom časopise Kvalita)

Kategória C) Najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník): 
Teodor Tóth, Radovan Hudák a Jozef Živčák (ocenený vedecký príspevok má názov „Dimensional Verification and Quality Control of Implants Produced by Additive Manufacturing“ uverejnený vo vedeckom časopise Quality Innovation Prosperity)

Kategória D) Najlepšia dizertačná práca (autorstvo absolvent doktorandského štúdia):
Ľubomír Šmida (dizertačnú prácu s názvom „Návrh tvorby systému udržateľných zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním“ úspešne obhájil na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave)

Kategória E) Najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia):
Tomáš Heglas (je autorom diplomovej práce s názvom „Aplikácia lineárneho programovania v podniku LADCE Betón, s.r.o.“, ktorú obhájil na Vysokej škole manažmentu v Trenčíne)

VÝSLEDKY SÚŤAŽE TOP MANAŽÉRI KVALITY ROKA 2015

Kategória A) súkromný sektor:
Adriana Galisová, manažérka kvality, SE Bordnetze - Slovakia s. r.o.

Kategória B) sektor verejnej správy:
Zuzana Fabianová, predstaviteľka manažmentu pre kvalitu, Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. Humenné

TITUL EFEKTÍVNY POUŽÍVATEĽ MODELU CAF

Titul získal:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnavská univerzita v Trnave
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

OCENENIE ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY

Ocenenie získali:
prof. Ing. Miroslav Zafka, DrSc.
Ľubomír Plai

Bulletin ocenených (PDF 5,2 MB)

Fotogaléria (PDF, 1,5 MB) (PDF 1,5 MB)