Národná cena SR za kvalitu 2014

Národná cena SR za kvalitu 2014

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2014

ilustračné foto ocenení

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky vyhlásil 20. novembra 2014 v Historickej budove Národnej rady SR výsledky Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu 2014, Národnej ceny Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť 2014 a ďalších súťaží vyhlasovaných ÚNMS SR.

Slávnostný večer sa uskutočnil pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, Andreja Kisku, ktorý zároveň počas večera odovzdal ocenenia tohtoročným víťazom Národnej ceny SR za kvalitu a ocenenia za celoživotný prínos v oblasti kvality.

Počas slávnostného večera boli taktiež odovzdané:

cenenia v rámci súťaže Cena za najlepší publicistický prínos v oblasti kvality práce, produkcie a života 2014,
ocenenie v rámci súťaže Top manažéri kvality roka 2014,
titul Efektívny používateľ modelu CAF.
Národná cena SR za kvalitu 2014

Tento rok bol vyhlásený jubilejný 15. ročník tejto súťaže, ktorá ako jediná v Slovenskej republike ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť. Prihlásené organizácie prešli počas roka náročným hodnotiacim procesom, ktorý začal samohodnotením podľa modelu CAF alebo modelu výnimočnosti EFQM a následne boli preverené externým hodnotením.

O tom, že manažérstvo kvality je nevyhnutnosťou naozaj každej oblasti hospodárstva, nevynímajúc verejný sektor, svedčí aj skutočnosť, že do súťaže sa zapojili a boli ocenené organizácie z najrôznejších sfér, od výrobných podnikov, cez samosprávu, sociálne zariadenia a podobne.

Víťazi súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o. (kategória A1 - organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov)
I.TRAN., s.r.o. (kategória B1 - organizácie vyrábajúce výrobky do 250 zamestnancov) 
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. (kategória C3 – iné organizácie verejného sektora) 

Ocenený finalista súťaže podľa modelu CAF:
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (kategória C3 – iné organizácie verejného sektora)

Ocenený finalista súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (kategória C3 – iné organizácie verejného sektora)

Ocenenie zlepšenia výkonnosti podľa modelu CAF:
Mestská časť Bratislava - Petržalka (kategória C2 - organizácie samosprávy)

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže podľa modelu CAF:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (kategória C3 – iné organizácie verejného sektora)
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (kategória C3 – iné organizácie verejného sektora)

NÁRODNÁ CENA SR ZA SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ 2014

Spoločenská zodpovednosť ruka v ruke s manažérstvom kvality vytvára predpoklad konkurencieschopnosti a pozitívneho vnímania organizácie zo strany vlastných zamestnancov, zákazníkov, partnerov, až po občanov mesta v ktorom pôsobí. Vplyv organizácie na svoje okolie je rôzny a závisí od charakteru činnosti organizácie. Líši sa aj prístup organizácií k tejto problematike. Môžeme nájsť organizácie, kde je spoločenská zodpovednosť súčasťou stratégie organizácie, inde je uskutočňovaná ad hoc aktivitami a niekde je uplatňovaná veľmi limitovane. V súčasnosti pritom už existuje množstvo nástrojov na systematické riadenie a hodnotenie uplatňovania spoločenskej zodpovednosti. Práve s cieľom zhodnotenia dosiahnutej miery jej uplatňovania bol tento rok vyhlásený prvý ročník súťaže Národná cena Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť.

Ocenení finalisti súťaže:
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky (kategória B1 – sektor verejnej správy - organizácie od 251 zamestnancov)
Obec Janova Lehota (kategória B2 – sektor verejnej správy - organizácie do 250 zamestnancov) 
 
VÝSLEDKY SÚŤAŽE CENA ZA NAJLEPŠÍ PUBLICISTICKÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY PRÁCE, PRODUKCIE A ŽIVOTA 2014

Kategória A) Najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár - publicista):
Ján Košturiak (názov príspevku: Moderný manažment? Ako za socíku.; uverejnený v: týždenníku Trend)

Kategória B) Najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť):
Alžbeta Szabóová (názov príspevku: Interný dokument – môj kolega, môj partner; uverejnený v: časopise Kvalita)

Kategória C) Najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník): 
Anna Šatanová a kolektív (názov príspevku: How Slovak small and medium manufacturing enterprises maintain quality costs: an empirical study and proposal for a suitable modeld; uverejnený v: karentovanom časopise Total quality management and business excellence)

Kategória D) Najlepšia dizertačná práca (autorstvo absolvent doktorandského štúdia):
Peter Madzík (názov dizertačnej práce: Tvorba a riadenie vzťahov medzi praxou a vzdelávaním; obhájená na: Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline)

Kategória E) Najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia):
Tomáš Paukovček (názov diplomovej práce: Sledovanie a vyhodnocovanie spokojnosti zákazníka; obhájená na: Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline)

VÝSLEDKY SÚŤAŽE TOP MANAŽÉRI KVALITY ROKA 2014

Kategória A) súkromný sektor:
Pavol Šurín, Business Excellence Manager, PosAm spol. s r.o.

Kategória B) sektor verejnej správy:
Miroslav Hrnčiar, manažér kvality, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

TITUL EFEKTÍVNY POUŽÍVATEĽ MODELU CAF

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky


OCENENIE ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY

Ocenenie získali:
prof. Ing. Ivan Slimák, CSc.
prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.

Bulletin ocenených (PDF, 5,6 MB) (PDF 5,6 MB)

Fotogaléria (PDF, 4,7 MB) (PDF 4,7 MB)