11. ročník súťaže Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality

11. ročník súťaže Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality

VÝSLEDKY

logo súťažeJedenásty ročník súťaže „Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality“ sa úspešne skončil. Hodnotiteľská komisia, ktorá zasadala dňa v októbri 2018, rozhodla, že oceneným v roku 2018 sa stáva:

  • v kategórii A) najlepší publicistický príspevok (autorstvo: novinár, publicista) 

Zuzana Martináková s príspevkom pod názvom Pýtajme si slovenské (PDF, 266,5 kB) (PDF, 266,5 kB), odvysielaným v rádiu Aktual dňa 13.10.2017.

Ocenený príspevok je rozhovorom s pani Bohumilou Tauchmannovou o projekte Pýtajme si slovenské, ktorý je súčasťou projektu Kvalita z našich regiónov a ktorý slúži na podporu predaja slovenských výrobkov a služieb. Je to projekt spoločenskej zodpovednosti, ktorý vysvetľuje, aký dopad bude mať väčšia preferencia slovenského pred zahraničným, či už v oblasti nakupovania potravín, priemyselného tovaru alebo služieb na našu ekonomiku a celkovo na zlepšovanie kvality života na Slovensku.

  • v kategórii B) najlepší odborný príspevok (autorstvo: odborná verejnosť)

Adriana Galisová s príspevkom pod názvom Trvalo udržateľná kvalita využitím efektívnej samokontroly (PDF, 387,3 kB) (PDF, 387,3 kB), uverejneným v odbornom časopise Kvalita a spoločenská zodpovednosť dňa 1.9.2017.

Samokontrola patrí ku každej činnosti a ku každému rozhodovaniu ako jeho spätná väzba. Uplatnenie samokontroly zvyšuje úlohu človeka v pracovnom procese, skvalitňuje a zlacňuje riadenie. V ocenenom príspevku autorka opisuje skúsenosti z implementácie úspešného modelu samokontroly, prostredníctvom ktorého sa dosiahla vysoká kvalita produktov a procesov. Správnosť tohto kroku asi najlepšie vystihuje získané uznanie od zákazníkov.

  • v kategórii C) najlepší vedecký príspevok (autorstvo: vedecký pracovník)

Zuzana Závadská a Ján Závadský z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorých vedecký príspevok s názvom Quality managers and their future technological expectations related to Industry 4.0 (PDF, 1,4 MB) (PDF, 1,4 MB) bol uverejnený dňa 1.3.2018 v karentovanom časopise Total Quality Management & Business Excellence.

Industry 4.0 označované ako štvrtá priemyselná revolúcia, sa stáva súčasťou podnikateľského života a zásadne ovplyvňuje kvalitu výrobných procesov a produktov. Dominantnú úlohu v ňom zohrávajú inteligentné technológie. Ocenený vedecký príspevok predstavuje výsledky empirického výskumu zameraného na identifikáciu súčasného stavu implementácie vybraných inteligentných technológií, ako sú smart zariadenia, identifikačné, navigačné alebo informačné technológie a robotika.

  • v kategórii D) najlepšia dizertačná práca (autorstvo: absolvent doktorandského štúdia)

 v tejto kategórii podľa rozhodnutia hodnotiteľskej komisie ocenenie udelené nebolo,

  • v kategórii E) najlepšia diplomová práca (autorstvo: absolvent vysokoškolského štúdia) 

Katarína Fillová svoju diplomovú prácu s názvom Analýza pripravenosti MFARCH, s.r.o. na implementáciu systému manažérstva kvality v súlade s ISO 9001:2015 (PDF, 202,5 kB) (PDF, 202,5 kB) úspešne obhájila na Vysokej škole manažmentu.

Diplomová práca je zameraná na problematiku systému manažérstva kvality a zavedenie normy ISO 9001:2015 vo vybranej organizácii. Okrem analýzy aktuálneho stavu spoločnosti sú v práci spracované návrhy na ďalšie kroky, na základe ktorých bude spoločnosť v budúcnosti pripravená na implementáciu systému manažérstva kvality v súlade s uvedenou normou. Implementovaný systém manažérstva kvality má spoločnosti zabezpečiť vyššiu kvalitu poskytovaných služieb a uspokojovať v plne miere požiadavky zákazníkov.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo dňa 20. novembra 2018 v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave v rámci slávnostného ceremoniálu vyhlásenia výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2018 a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2018.

Oceneným srdečne blahoželáme!