9. ročník súťaže Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života

9. ročník súťaže Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života

VÝSLEDKY

Deviaty ročník súťaže „Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života“ sa končí a mená víťazov v jednotlivých kategóriách sú známe. Dňa 5.10.2016 prebehlo zasadnutie hodnotiteľskej komisie, ktorá rozhodla, že oceneným v roku 2016 sa stáva:

  • v kategórii A) najlepší publicistický príspevok (autorstvo: novinár, publicista) 

Ivana Potočňáková s príspevkom pod názvom Môže byť život v tme kvalitný? (PDF, 43,7 kB) (PDF, 43,7 kB), uverejneným v odbornom časopise Kvalita a spoločenská zodpovednosť dňa 1.9.2015.

Článok sa venuje životu bez jedného zo základných zmyslov – bez zraku. I bez zraku sa dá prežiť kvalitný a plnohodnotný život, je však potrebná podpora najbližšieho okolia, vlastná motivácia a využitie rôznych optických a kompenzačných pomôcok.

  • v kategórii B) najlepší odborný príspevok (autorstvo: odborná verejnosť)

Ivan Láska s odborným príspevkom pod názvom Prognózovanie dopytu a ponuky na trhu práce ako významný nástroj zvýšenia využívania ekonomického potenciálu krajiny a rastu produktivity práce (PDF, 1,8 MB), uverejneným v odbornom časopise ProIN dňa 11.12.2015.

Príspevok je venovaný jednému z dôležitým aspektov rastu produktivity práce v podnikoch, a tým je dostupnosť vhodnej ponuky práce na trhu. Nevyhnutnou podmienkou  pritom je, aby ponuka práce kvalitatívne i kvantitatívne zodpovedala požiadavkám zamestnávateľov.

  • v kategórii C) najlepší vedecký príspevok (autorstvo: vedecký pracovník)

Peter Madzík z Katedry manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorého vedecký príspevok s názvom Increasing Accuracy of Kano Model – a Case Study (PDF, 208,8 kB) (PDF, 208,8 kB)bol uverejnený dňa 3.6.2016 v karentovanom časopise Total Quality Management & Business Excellence.

Táto vedecká štúdia sa zaoberá modelom Kano, ktorý vysvetľuje závislosť medzi plnením požiadaviek zákazníka a celkovou spokojnosťou zákazníka. Štúdia systematicky analyzuje možnosti zvýšenia presnosti kategorizácie požiadaviek zákazníka a tiež navrhuje postup umožňujúci požiadavky kvantifikovať v spojitej škále.

  • v kategórii D) najlepšia dizertačná práca (autorstvo: absolvent doktorandského štúdia)

v tejto kategórii podľa rozhodnutia hodnotiteľskej komisie ocenenie udelené nebolo,

  • v kategórii E) najlepšia diplomová práca (autorstvo: absolvent vysokoškolského štúdia)

Martina Gergelová, ktorá svoju diplomovú prácu s názvom Aplikácia metodiky Six Sigma na karosárni C-SUV v organizácii VW Slovakia, a.s. (PDF, 29,8 kB) (PDF, 29,8 kB) úspešne obhájila na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Cieľom diplomovej práce je riešenie konkrétneho problému v produkcii vozidla Audi Q7 v spoločnosti Volkswagen Slovakia využitím metodiky Six Sigma spolu s vhodne zvolenými nástrojmi manažérstva kvality, ktorého výsledkom má byť odstránenie problému realizovaním nápravných opatrení a zároveň zvýšenie kvality procesu a produktu.

Do súťaže bolo zaradených 120 príspevkov publikovaných v období od 1. septembra 2015 do 31. augusta 2016, ktoré sa zaoberajú problematikou kvality. 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa bude konať dňa 8. novembra 2016 v Primaciálnom paláci v Bratislave v rámci slávnostného ceremoniálu vyhlásenia výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2016 a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016.

Víťazom srdečne blahoželáme!