Model ZET

Model ZET

Model ZET predstavuje účinný a dobrovoľný nástroj k systematickému prístupu implementácie spoločenskej zodpovednosti do organizácie a zároveň metodiku hodnotenia jej úrovne. Zdôrazňuje záväzok manažmentu implementovať prvky spoločenskej zodpovednosti do manažérstva organizácie od strategickej úrovne až po operatívne činnosti. Hodnotí aktivity organizácie zamerané na zabezpečenie udržateľného rozvoja, transparentnosti, etického správania voči všetkým zainteresovaným stranám organizácie, participácie na rozvoji komunity a zodpovedného environmentálneho správania.
 
Názov modelu - model ZET bol vytvorený na základe počiatočných písmen slov:
Z – zodpovedný
E – efektívny
T – transparentný
 
Model ZET je zároveň používaný ako metodika hodnotenia v rámci Národnej ceny Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť.

Model ZET - metodická príručka (PDF, 368,3 kB)