Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť

  ilustračné foto
 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality organizuje súťaž Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť. Poslaním súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť je zapojenie čo najširšieho okruhu organizácií z podnikateľskej a verejnej sféry do presadzovania a zviditeľnenia princípov spoločenskej zodpovednosti a verejne oceniť tie organizácie, ktoré sa hlásia k plneniu princípov spoločenskej zodpovednosti.
Súťaž je určená pre podnikateľské subjekty i organizácie verejnej správy, ktoré vo svojej stratégii a činnosti každodenne uplatňujú princípy spoločenskej zodpovednosti (Corporate Social Responsibilty – CSR). Tie sú v rámci súťaže posudzované v troch pilieroch – ekonomickom, environmentálnom a sociálnom. Ako metodika sa v rámci súťaže využíva model spoločenskej zodpovednosti – model ZET, ktorý je založený na samohodnotení.
V Slovenskej republike je súťaž jednou z hlavných aktivít Národného programu kvality SR na roky 2017 – 2021, ktorého poslaním je podpora zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií pôsobiacich vo verejnom aj súkromnom sektore so zameraním na trvalo udržateľnú kvalitu života a konkurencieschopnosť vo všetkých oblastiach života spoločnosti.

Kategórie a podkategórie súťaže:

Kategória A) Veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby

A1) organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov
A2) organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov

Kategória B) Malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby

B1) organizácie vyrábajúce výrobky do 250 zamestnancov
B2) organizácie poskytujúce služby do 50 zamestnancov

Kategória C) Organizácie verejného sektora (bez rozdielu veľkosti)

C1) organizácie štátnej správy
C2) organizácie samosprávy
C3) iné organizácie verejného sektora

Stupne ocenenia:

obrázok - stupne ocenení NCSRSZ

Súťaž končí slávnostným vyhlásením výsledkov v novembri v rámci mesiaca kvality na Slovensku, spravidla počas Európskeho týždňa kvality.

Súťaž sa riadi štatútom ako hlavným programovým dokumentom.

Štatút súťaže 2018 (PDF, 1,1 MB)

Poplatky v rámci súťaže 2018 (PDF, 492 kB)