Zapojte sa, spolupracujte, staňte sa členom technickej komisie

Získajte výhody v podobe kontaktov a najnovších technických informácií vo Vašej oblasti pôsobenia.

Prečo?

Zapojenie sa do procesov tvorby technickej normy znamená výhody pre vaše podnikanie: viete sa vopred pripraviť  na technologické a iné zmeny, ovplyvňovať ich a prispôsobovať sa im, aby ste používali osvedčené a uznané riešenia, ktoré sú optimálne a zaručujú vám a vašim obchodným partnerom, zákazníkom a spotrebiteľom základnú úroveň bezpečnosti a kvality vašich výrobkov a služieb, zvýšia vašu konkurencieschopnosť a znížia vaše náklady, ktoré by ste museli vynakladať ako jednotlivec, čo je optimálny prínos pre vašu komunitu.

Čo sú technické normy?

Technické normy sú dobrovoľné dokumenty tvorené „hráčmi na trhu“ – zástupcami zainteresovaných strán – priemyslu, vedy, výskumu, školstva, orgánov štátnej správy, skúšobných, certifikačných a inšpekčných orgánov, zástupcom spotrebiteľov, spoločenských organizácií.

Tieto zainteresované strany môžu iniciovať proces tvorby noriem, ktoré sa vypracúvajú na základe konsenzu, návrhy sa vyhodnocujú a ak sa schvália, aplikujú ich v praxi. Norma je výsledkom spolupráce medzi profesionálmi, hráčmi na trhu zo všetkých sektorov, ktorí pochopili ich výhody pre svoje podnikanie a činnosti a chápu dôležitosť účasti na ich rozvoji.

Každý môže používať dobrovoľné STN, ktorých postavenie a používanie môže ovplyvniť ich citácia v záväznom právnom predpise alebo v zmluve.

Čo získate aktívnou účasťou?

Aktívnou účasťou na práci technickej komisie sa môžete zúčastniť na definovaní pravidiel trhu, ovplyvniť svoje podnikanie, firmu, získate osoh zo vzájomných kontaktov zúčastnených zainteresovaných strán.

Ak sa pripojíte k stovkám členom TK, môžete získať prístup k normalizačným výstupom európskym i celosvetovým a v prípade, že Vás odporučí TK a budete reprezentovať ÚNMS SR ako technický expert na rokovaniach európskych alebo medzinárodných pracovných grémií, budete môcť vyjednávať o technických riešeniach budúcich noriem s expertmi iných krajín. Taktiež budete môcť lobovať za slovenské záujmy a pripravovať stratégiu na obranu národného stanoviska (podrobnosti).

Výhody aktívne zúčastnených:

 • prístup k bezplatným online kurzom na vzdelávacej platforme ISO (PDF, 371,6 kB)
 • prístup k bezplatným online kurzom v rámci IEC Academy (PDF, 243,2 kB)
 • prehľad všetkých informácií o aktualizácii obsahu technických noriem a možnosť vyhodnocovať jej vplyv na vašu organizáciu
 • kontakty s kolegami z rozličných prostredí/firiem/spoločností s vysokou úrovňou odbornosti
 • privilegovaný prístup k strategickým normatívnym informáciám – návrhom medzinárodných, európskych a pôvodných slovenských technických noriem s možnosťou ovplyvniť ich obsah
 • benefit pre vašu organizáciu prispôsobiť sa pripravovaným zmenám a tým aj znižovanie (dodatočných) nákladov

Aké sú požiadavky na zástupcu zainteresovanej strany pre menovanie za člena TK a jeho zodpovednosť?

 • záujem o aktívnu spoluprácu a podpora zamestnávateľa
 • odborná spôsobilosť (deklaruje vysielajúca spoločnosť, alebo ju dokladá SZČO)
 • sledovanie technického rozvoja na pravidelnej báze, zdieľanie svojich znalostí a skúseností v TK       
 • jazykové znalosti – najmä anglický jazyk pre európsku a medzinárodnú normalizáciu  
 • uvedomenie si časovej a finančnej záťaže

Aké sú požiadavky na prácu v TK?

 • riadiť sa platným Štatútom TK a rokovacím poriadkom TK (ďalej len „Štatút TK a RP TK“), dodržiavať Etický kódex v oblasti technickej normalizácie
 • aktívna účasť na vývoji národných, európskych a medzinárodných dokumentov podľa oblasti záujmu
 • dodržiavať zásady ochrany intelektuálneho vlastníctva, získané informácie a dokumenty použiť len v rámci zainteresovanej strany na spracovanie stanoviska pre TK
 • účasť na rokovaniach a korešpondenčná aktivita (príprava pripomienok, vyjadrenie sa k prekladom názvov dokumentov, k spôsobu prevzatia budúcich STN/TNI do sústavy STN)
 • pripravenosť k bodom programu rokovaní
 • využitie práva na podávanie návrhov a práva hlasovať
 • ochota dospieť ku konsenzu
 • svoj záujem môžete prejaviť zaslaním žiadosti (DOC, 127,5 kB), ktorej súčasťou je aj dotazník Vašej organizácie/Vášho subjektu. Túto zašlite tajomníkovi príslušnej TK, ktorého kontakt je uvedený v príslušných tabuľkách jednotlivých sektorov na stránke, prípadne zaslaním na všeobecnú adresu technickekomisie@normoff.gov.sk, odkiaľ bude tajomníkovi pridelený. K žiadosti priložte aj stručný profesijný životopis zástupcu. Tento má obsahovať minimálne náležitosti podľa platného Štatútu technickej komisie a rokovacieho poriadku technickej komisie. Pokiaľ nemáte pripravený originálny profesijný životopis zástupcu, môžete použiť aj nasledujúci vzor životopisu (DOCX, 39,3 kB)

Aké základné zásady normalizácie (uznané Svetovou obchodnou organizáciou (World Trade Organization – WTO)) sa uplatňujú pri práci, výsledkom ktorej sú dobrovoľné technické normy?

 • Konsenzus: všeobecná dohoda, ktorú charakterizuje neprítomnosť trvalej opozície na strane ktorejkoľvek významnej časti dotknutých záujmov a proces, ktorý zahŕňa úsilie o zohľadnenie názorov všetkých zainteresovaných strán a zmierenie akýchkoľvek protichodných argumentov. Konsenzus neznamená jednomyseľnosť (definícia z článku 2 bod g platného Štatútu TK a RP TK). Je to nástroj na rozhodovanie, ktorý najlepšie slúži všeobecnému záujmu, pretože chráni menšiny, pričom diskusia je základom komunikácie, vyžaduje sa vypočutie všetkých názorov. Každý zúčastnený sa môže vyjadriť, má právo spolupracovať a je zapojený do procesu rozhodovania. Konsenzus umožňuje zvýšiť kvalitu a legitímnosť rozhodnutí.
 • Koherencia: znamená súlad – sústava STN obsahuje dokumenty vo vzájomnom súlade, nesmú byť v rozpore, teda uvádzať rôzne ustanovenia pre ten istý predmet. Jednou zo základných povinností člena CEN/CLC je (okrem iného) rušiť národné normy v rozpore s prijímanými európskymi normami.
 • Otvorenosť: vypracovanie noriem je na základe otvoreného rozhodovania, v každej etape vývoja technickej normy majú pri dodržaní pravidiel platných súvisiacich dokumentov (napr. Štatút TK a rokovací poriadok TK, Vnútorné predpisy CEN/CLC) právo zainteresované strany vstupovať do procesu a vyjadriť svoje stanovisko.
 • Transparentnosť: pre členov pracovného grémia (TC, TK, SC, WG, PS, PK) je priebežne zabezpečená distribúcia návrhov dokumentov a získaných pripomienok spolu s odpoveďami na pripomienky. Všetky informácie týkajúce sa odborných diskusií sa poskytnú aj nečlenom grémií, ktorí sa v čase verejného prerokovania zapojili zaslaním pripomienok v predpísanej forme.
 • Nezávislosť od osobitných záujmov: znamená rovnaké práva pre každú aktívne zúčastnenú zainteresovanú stranu tak, aby mohla vyjadriť svoj názor a tento mal možnosť byť zohľadnený.
 • Kvalita výsledkov