Rezortná koordinačná skupina

Rezortná koordinačná skupina

Rezortná koordinačná skupina pre záležitosti EÚ Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je expertným konzultačným a koordinačným orgánom rozhodovacieho procesu v záležitostiach Európskej únie, ktorý vplýva na prípravu najmä pozičných dokumentov Slovenskej republiky v ďalších etapách rozhodovacieho procesu v oblastiach v pôsobnosti ÚNMS SR.

Štatút Rezortnej koordinačnej skupiny ÚNMS SR