Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022

Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAZE


spoločná fotografia ocenených súťaží kvality 2022

Vyvrcholenie v poradí už 20. ročníka Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť je každoročnou veľkolepou udalosťou. Jej cieľom je vyzdvihnúť a oceniť prihlásené organizácie, ktoré počas roka preukázali svoje výnimočné schopnosti v oblasti kvality aj spoločenskej zodpovednosti. Cieľom súťaže je ocenenie najúspešnejších organizácií, ktoré v priebehu roka prešli hodnotením podľa európsky uznávaných kritérií a preukázali, že kvalita a spoločenská zodpovednosť je pre nich prioritou v každej oblasti ich pôsobenia. 

Slávnostný večer odovzdávania ocenení sa uskutočnil 8. novembra 2022 o 17.00 h v Historickej budove Národnej rady SR v Bratislave, nad ktorým prevzal záštitu predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger. Ocenenia v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti boli odovzdané úspešným organizáciám, ale aj jednotlivcom, ktorí dokázali svoju výnimočnosť v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti.

Ocenení si svoje ocenenia prebrali z rúk predsedníčky ÚNMS SR pani Kataríny Surmíkovej Tatranskej a predsedu hodnotiteľskej komisie súťaže pána Milana Šestáka.

Kategória A - KVALITA

Víťazi súťaže v kategórii A – KVALITA:
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto v kategórii A (uplatňovanie princípov výnimočnosti)
Slovenské elektrárne, a.s. v kategórii A (uplatňovanie zásad manažérstva kvality)

Ocenení finalisti súťaže v kategórii A (uplatňovanie princípov výnimočnosti):
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Ocenení finalisti súťaže v kategórii A (uplatňovanie zásad manažérstva kvality):
MONDI SCP, a.s.
Brose Prievidza, spol. s r.o.
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Dr. Max Holding SK, a.s.

Kategória B – SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ 

Víťaz súťaže v kategórii B:
MONDI SCP, a.s. 

Ocenení finalisti súťaže v kategórii B:
Slovenské elektrárne, a.s.
TESCO STORES SR, a.s.

Ocenenie rozvoja spoločenskej zodpovednosti
Danfoss Power Solutions, a.s.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE TOP MANAŽÉRI KVALITY ROKA 2022

Kategória A) súkromný sektor
Peter Tinka, Schaeffler Skalica spol. s r.o.

Kategória B) sektor verejnej správy
Peter Madzík, Katolícka univerzita v Ružomberku

VÝSLEDKY SÚŤAŽE CENA ZA NAJLEPŠÍ PRÍSPEVOK V OBLASTI KVALITY ZA ROK 2022

Kategória - najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár, publicista)
Peter Scherhaufer je autorom príspevku s názvom „Staré zvyky a mikromanažment v kríze neplatia. Prežijú tie firmy, ktoré zmenia spôsob riadenia“, ktorý bol uverejnený v portáli trend.sk.

Kategória - najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť)
Katarína Teplická, Erika Helmanovská a Zoltán Szalay sú autormi príspevku s názvom „Zvyšovanie kvality zákaziek implementáciou nástrojov procesného manažmentu“ a bol uverejnený v odbornom časopise Q-magazín.

Kategória - najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník)
Peter Križan, Ľubomír Šooš a Ľudovít Kolláth sú autormi vedeckého článku s názvom „Výskum materiálového zhodnocovania komunálneho odpadu technológiou briketovania“, ktorý bol zverejnený v recenzovanom časopise Waste Forum. 

Kategória - najlepšia dizertačná práca (autorstvo absolvent doktorandského štúdia)
Juraj Kliment obhájil svoju dizertačnú prácu s názvom „Rámec pre modelovanie dynamického manažérstva rizík v rámci automobilového priemyslu“ na Technickej univerzite v Košiciach.

Kategória - najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia)
Martina Pulmanová obhájila svoju diplomovú prácu s názvom „Využitie nástrojov kvality pri racionalizácii podnikových procesov“ na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

OCENENIE ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY
Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Katarína Surmíková Tatranská ocenila i osobnosť, ktorá celý svoj profesijný život zasvätila kvalite a zvyšovaniu povedomia o nej. Ocenenie získal Alexander Tomčík.

Fotogaléria ocenených 2022 (PDF, 1,1 MB)