Podmienky pre udelenie autorizácie a notifikácie

Žiadateľ o autorizáciu a notifikáciu zašle písomnú žiadosť v štátnom jazyku na adresu ÚNMS SR. Ďalšie informácie týkajúce sa autorizácie a notifikácie (náležitosti žiadosti, potrebné dokumenty, prílohy, poplatky):

MP 05: 2020 Metodický postup č. 05 Metodický postup o zásadách na udelenie autorizácie a notifikácie v znení Dodatku č. 01 účinného od 03.01.2022 (PDF, 1,4 MB)

Príloha č. 10 MP Zoznam požadovaných technických noriem ÚNMS SR používaných na akreditáciu na účely notifikácie podľa jednotlivých technických predpisov z oblasti posudzovania zhody (PDF, 943,5 kB)

Žiadosť o autorizáciu a notifikáciu podľa zákona č. 56/2018 Z. z. (DOC, 217,6 kB)

Žiadosť o autorizáciu a notifikáciu podľa zákona č. 56/2018 Z. z. (ODT, 67,1 kB)


SPRÁVNY POPLATOK

Správne poplatky ÚNMS SR sú ustanovené v prílohe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 16 časť XVII. Metrológia, technická normalizácia, štátne skúšobníctvo a certifikácia, položka 237, pričom výška správneho poplatku za:

 

Druh konania

Poplatok

Kód e-kolku z modulu
správy poplatkov

a)

rozhodnutie o autorizácii podľa zákona o zhode, ak prílohu k žiadosti tvoria dokumenty podľa § 11 ods. 3 písm. e) bod 1 alebo 2 zákona o zhode, je 1 000 eur,

1 400 eur

2070

b)

rozhodnutie o autorizácii podľa zákona o zhode, ak prílohu k žiadosti tvoria aspoň pre jeden technický predpis z oblasti posudzovania zhody, pre určený výrobok alebo pre postup posudzovania zhody výlučne dokumenty podľa § 11 ods. 3 písm. e) bod 3 zákona o zhode, je 5 000 eur,

7 000 eur

2071

c)

rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa predlžuje autorizácia podľa § 16 zákona o zhode je 330 eur,

500 eur

2072

d)

rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa zmení autorizácia podľa § 15 ods. 1 písm. a) až d) zákona o zhode je 33 eur,

50 eur

2073

e)

rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa zmení autorizácia podľa § 15 ods. 1 písm. e) a f) zákona o zhode je 330 eur,

500 eur

2074

f) potvrdenie o autorizácii podľa § 14 ods. 6 zákona o zhode je 5 eur. 7 eur 7135

 

Správne poplatky sa od 1. apríla 2024 uhrádzajú prostredníctvom platobného systému E-KOLOK (https://m.ekolky.gov.sk/).

Platba správneho poplatku k žiadosti o autorizáciu sa realizuje jedným z nasledovných spôsobov:

   1. žiadateľ vopred zaplatí správny poplatok mimo ÚNMS SR napr. na pobočke pošty a potvrdenie o úhrade doručí spolu so žiadosťou na ÚNMS SR, referent zaeviduje žiadosť a úhradu správneho poplatku zaeviduje do Modulu správy poplatkov,

   2. v prípade nezaplatenia správneho poplatku pri podaní podľa odseku 1 alebo v nesprávnej sume ÚNMS SR vydá žiadateľovi platobný predpis, ktorý je výzvou a je splatný do 15 dní od jeho doručenia.

Ak poplatky splatné podľa odseku 1 a 2 nebudú zaplatené, ÚNMS SR úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.
 

ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY

Všetky potrebné príručky, usmernenia a predovšetkým vzory žiadostí, ktoré je žiadateľ povinný podať, sa nachádzajú priamo na webovom sídle EK na stránke MDCG dokumentov:

 

INTEROPERABILITA ŽELEZNIČNÉHO SYSTÉMU