VÝZVA NA ZASIELANIE NOMINÁCIÍ NA UDELENIE CENY V OBLASTI SKÚŠOBNÍCTVA

Cena Johanna Wolfganga von Kempelena za skúšobníctvo je pomenovaná po uhorskom polytechnikovi a vynálezcovi Johannovi Wolfgangovi Kempelenovi (1734 – 1804). Udeľuje sa raz za tri roky pri príležitosti Dňa skúšobníctva predsedníčkou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Johann Wolfgang von Kempelen (1734 - 1804) bol uhorský polytechnik a vynálezca nemeckej národnosti. Celosvetovú slávu mu priniesli viaceré mechanizmy a zariadenia. Za najvýznamnejšie sa považuje hovoriaci stroj, šachový automat ako aj prototyp umelých končatín a špeciálny písací stroj pre slepcov.

Cieľom Ceny Johanna Wolfganga von Kempelena za skúšobníctvo je oceniť významný prínos jednotlivca alebo pracovného kolektívu, ktorý prispel k rozvoju skúšobníctva a posudzovania zhody a aktívne pôsobí na území Slovenskej republiky.

Cena Johanna Wolfganga von Kempelena za skúšobníctvo sa udeľuje za:

  • významný prínos v oblasti posudzovania zhody a skúšobníctva,
  • významný prínos v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody,
  • významný prínos v oblasti výkonu trhového dohľadu nad určenými výrobkami,
  • významné technické riešenia v oblasti prístrojového zabezpečenia a metód skúšania,
  • významné riešenia pri poskytovaní služieb spojených s posudzovaním zhody, rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb,
  • prínos v oblasti legislatívy pre posudzovanie zhody,
  • osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach,
  • celoživotnú aktívnu činnosť v oblasti posudzovania zhody,
  • celoživotnú aktívnu činnosť v oblasti v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody,
  • celoživotnú aktívnu činnosť v oblasti trhového dohľadu nad určenými výrobkami.

Návrh jednotlivca, pracovného kolektívu alebo organizácie spolu so zdôvodnením, pracovným životopisom nominovaného alebo stručnou históriou v prípade kolektívu je potrebné zaslať do 31. marca 2023 na e-mailovú adresu den.skusobnictva@normoff.gov.sk alebo v listinnej podobe na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí
Štefanovičova 3
P.O.Box 76
810 05 Bratislava 15

Bez predloženia pracovného životopisu nominovaného alebo stručnej histórie v prípade kolektívu, nebude návrh zaradený na posúdenie.

Názov  Dokumenty
na stiahnutie 
Návrh na udelenie Ceny J.W.Kempelena v oblasti skúšobníctva
za rok 2023 
stiahnuť (DOCX, 62,5 kB)
Návrh na udelenie Ceny J.W.Kempelena v oblasti skúšobníctva
za rok 2023 
stiahnuť (ODT, 50,5 kB)

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

stiahnuť (DOCX, 27,8 kB)
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov stiahnuť (ODT, 17,9 kB)