Prípadné otázky alebo pripomienky ohľadne databázy certifikátov typu meradiel a schválených systémov manažérstva kvality výrobcov meradiel vydaných slovenskými notifikovanými osobami
NO-1432 - Slovenská legálna metrológia, n.o. a
NO-1781 - Slovenský metrologický ústav


posielajte na e-mailovú adresu: metrology@normoff.gov.sk