Na tejto stránke nájdete databázu certifikátov typu meradiel a schválených systémov manažérstva kvality výrobcov meradiel vydaných slovenskými notifikovanými osobami NO-1432 - Slovenská legálna metrológia, n.o. a NO-1781 - Slovenský metrologický ústav.

Certifikáty a osvedčenia sú rozdelené do dvoch skupín:

  • certifikáty a osvedčenia podľa nariadení vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z. a č. 126/2016 Z. z. pre váhy s neautomatickou činnosťou (smernice 2009/23/EC a 2014/31/EU - NAWID),
  • certifikáty a osvedčenia podľa nariadení vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. a č. 145/2016 Z. z. pre meradlá (smernice 2004/22/ES a 2014/32/EÚ - MID).

Stránka je rozdelená na verejnú a neverejnú, zabezpečenú časť.

Vo verejnej časti sú sprístupnené certifikáty a osvedčenia, ostatné informácie sú zabezpečené a prístupné len pre oprávnených užívateľov.

Prístup do zabezpečenej časti je k dispozícii iba pre oprávnených používateľov, ktorými sú zamestnanci nasledujúcich autorít so sídlom v členských štátoch EÚ:

  • orgánov dohľadu nad trhom,
  • notifikujúcich autorít a
  • notifikovaných osôb.

Ak sa chcete stať oprávneným používateľom, vyplňte registračný formulár.

Prípadné otázky alebo pripomienky ohľadne databázy certifikátov pošlite na e-mailovú adresu: metrology@normoff.gov.sk

Ďalšie národné databázy certifikátov členských štátov EU nájdete na stránke http://www.welmec.org/welmec/mid-certificates/.