8. ročník súťaže

8. ročník súťaže

Ôsmy ročník súťaže „Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života“ pozná svojich víťazov. Hodnotiteľská komisia súťaže, ktorá zasadala dňa 7. 10. 2015 rozhodla, že oceneným v roku 2015 sa stáva:

  • v kategórii A) najlepší publicistický príspevok (autorstvo: novinár, publicista) 

Daniel Suchý s príspevkom pod názvom Zelené mestá nie sú sci-fi (PDF, 189,1 kB) (PDF, 189,1 kB), uverejneným v týždenníku Trend dňa 23. 7. 2015,

  • v kategórii B) najlepší odborný príspevok (autorstvo: odborná verejnosť)       

Michal Čierny s odborným príspevkom pod názvom Presun výroby z pohľadu kvality (PDF, 240,8 kB) (PDF, 240,8 kB), uverejneným v časopise Kvalita dňa 1. 6. 2015,

  • v kategórii C) najlepší vedecký príspevok (autorstvo: vedecký pracovník)    

Teodor Tóth, Radovan Hudák a Jozef Živčák zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ktorých vedecký príspevok s názvom Dimensional Verification and Quality Control of Implants Produced by Additive Manufacturing (PDF, 510,5 kB) (PDF, 510,5 kB) bol uverejnený dňa 6. 5. 2015 vo vedeckom časopise Quality Innovation Prosperity/Kvalita Inovácia Prosperita,

  • v kategórii D) najlepšia dizertačná práca (autorstvo: absolvent doktorandského štúdia)

Ľubomír Šmida z Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave s dizertačnou prácou s názvom Návrh tvorby systému udržateľných zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (PDF, 504,2 kB) (PDF, 504,2 kB),

  • v kategórii E) najlepšia diplomová práca (autorstvo: absolvent vysokoškolského štúdia)

Tomáš Heglas, ktorý úspešne diplomovú prácu s názvom Aplikácia lineárneho programovania v podniku LADCE Betón, s.r.o. (PDF, 167 kB) (PDF, 167,0 kB) na Vysokej škole manažmentu v Trenčíne.
 
Cieľom súťaže je upozorniť na prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť kvality, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému kvality produkcie a života a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť.

Do súťaže bolo zaradených 945 príspevkov publikovaných v období od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015, ktoré sa danou problematikou zaoberajú. 
 
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa bude konať dňa 10. novembra 2015 v Historickej budove Národnej rady SR v rámci slávnostného ceremoniálu vyhlásenia výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2015 a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2015.