Chcete prekladať medzinárodné alebo európske normy do slovenského jazyka?

Chcete prekladať medzinárodné alebo európske normy do slovenského jazyka?

V prípade, že máte záujem vypracovať návrh STN prekladom medzinárodnej alebo európskej normy a viete preukázať vzdelanie a prax v príslušnej oblasti spolu s preukázaním znalosti anglického jazyka, môžete sa prihlásiť na konkrétnu úlohu programu rozvoja technickej normalizácie, vyplníte prihlasovací formulár na túto úlohu a spolu s podkladmi o Vašej odbornej spôsobilosti ho zašlete na úrad do stanoveného termínu.

Je potrebné vedieť, že preklad musí byť vypracovaný v súlade so zverejnenými metodickými postupmi, jeho úplnosť a správnosť overená oponentským posúdením, prípadne posúdením z hľadiska slovenského jazyka a odovzdaný spolu so záverečnou správou podľa Obchodných podmienok Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (PDF, 498,1 kB).