Kontaktné miesto pre výrobky

Kontaktné miesto pre výrobky

Kontaktné miesto pre výrobky poskytuje nasledujúce informácie

Kontaktné miesto pre výrobky poskytuje informácie bezplatne a do 15 pracovných dní od prijatia žiadosti.

Kontakt:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí
Kontaktné miesto pre výrobky
P.O.Box 76
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava

e-mail: productinfo@normoff.gov.sk


Kontaktné miesta pre výrobky v ostatných členských štátoch EÚ

Kontaktné miesta pre výrobky sú zriadené vo všetkých členských štátoch EÚ. Zoznam kontaktných miest pre výrobky v ostatných členských štátoch je dostupný na webovom sídle Európskej komisie.


Kontaktné miesto pre stavebné výrobky v Slovenskej republike

Kontaktné miesto pre stavebné výrobky je zriadené na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky:
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/stavebnictvo/suvisiace-dokumenty-a-uzitocne-linky-5387.