13. ročník súťaže Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality

logo publicistickej súťaže

13. ročník súťaže
Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality

V súťaži Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality 2023 boli udelené ocenenia vo všetkých 5 kategóriách. Hodnotiteľská komisia rozhodla, že oceneným v roku 2023 sa stáva:

v kategórii A) najlepší publicistický príspevok (autorstvo: novinár, publicista) 

Kamila Oláhová s príspevkom pod názvom ESG je nástroj na získanie investorov a zákazníkov (PDF, 214 kB), uverejneným v časopise Trend dňa 23.6.2023.

Spoločensky zodpovedné podnikanie a udržateľný rozvoj sa stáva neodmysliteľnou súčasťou smerovania a stratégie podnikov. Zákazníci vnímajú každú ich aktivitu veľmi citlivo, či už ide o environmentálnu alebo sociálnu oblasť. Práve preto môže postoj podnikov k témam spoločenskej zodpovednosti výrazne ovplyvniť ich budúce podnikanie. A to až tak, že ich pasivita môže viesť až k strate zákazníkov a naopak, aktívne podniky pritiahnu k sebe nových zákazníkov a investorov.

v kategórii B) najlepší odborný príspevok (autorstvo: odborná verejnosť)    

Jan Rybář a Peter Onderčo s príspevkom pod názvom Příspěvek k měření parametrů tramvajových tratí (PDF, 533,4 kB), uverejneným v odbornom časopise Metrologie.

Príspevok popisuje zabezpečenie električkovej infraštruktúry pomocou merania, prostredníctvom meracej električky, ktorá dokáže merať parametre tratí pre následné vyhodnocovanie a zlepšovanie kvality poskytovaných služieb pre cestujúcich v mestách. Práve pravidelná kontrola a meranie tratí si následne vyžaduje neustálu údržbu, spojenú s kontrolami, ktoré sú založené na meraní, zbere dát a ich vyhodnocovaní.

v kategórii C) najlepší vedecký príspevok (autorstvo: vedecký pracovník)   

Lenka Girmanová, Marek Šolc, Peter Blaško a Jozef Petrík z Technickej univerzity v Košiciach, ktorých vedecký príspevok s názvom Quality Management System in Education: Application of Quality Management Models in Educational Organization (PDF, 508,3 kB) bol uverejnený dňa 17.10.2022 vo vedeckom  časopise Standards.

Príspevok sa venuje súčasnému stavu v oblasti zabezpečovania kvality vysokého školstva na Slovensku. Poukazuje na modely manažérstva kvality, ktoré možno vhodne a efektívne využiť v podmienkach univerzít a porovnáva ich výhody a nevýhody. V rámci prípadovej štúdie bola vybraná súkromná vysoká škola, v ktorej bol súčasne implementovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 a Model CAF. Následne boli obe implementácie vyhodnotené.

v kategórii D) najlepšia dizertačná práca (autorstvo: absolvent doktorandského štúdia)

Kristian Jezsó svoju dizertačnú prácu s názvom Analýza procesu triedenia partikulárneho materiálu (PDF, 94,8 kB) úspešne obhájil na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Triedenie partikulárnych materiálov je kľúčovým technologickým krokom v rôznych oblastiach priemyslu. Dizertačná práca detailne analyzuje vývoj účinnosti procesu ich triedenia po dĺžke triediacej prepážky po aplikovaní modelov Trompfovej krivky a následne sleduje zmeny parametrov týchto modelov.

v kategórii E) najlepšia diplomová práca (autorstvo: absolvent vysokoškolského štúdia)

Ľubomír Druga obhájil svoju diplomovú prácu na Technickej univerzite v Košiciach. Diplomová práca má názov Refaktorizácia a rozšírenie informačného systému pre podporu zabezpečovania kvality na TUKE (PDF, 145,7 kB).

Diplomová práca je zameraná na analýzu aktuálneho informačného systému pre podporu zabezpečovania kvality na Technickej univerzite v Košiciach. Autor vo svojej práci navrhuje riešenia a vylepšenia informačného systému, ktoré vďaka integrácii údajov z externých zdrojov znížia administratívnu záťaž jeho používateľov.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo dňa 9. novembra 2023 v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave v rámci slávnostného ceremoniálu vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2023.

Oceneným srdečne blahoželáme!