12. ročník súťaže Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality

12. ročník súťaže Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality

VÝSLEDKY

logo publicistickej súťaže

V súťaži Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality 2022 boli udelené ocenenia vo všetkých 5 kategóriách. Hodnotiteľská komisia rozhodla, že oceneným v roku 2022 sa stáva:

  • v kategórii A) najlepší publicistický príspevok (autorstvo: novinár, publicista)    

Peter Scherhaufer s príspevkom pod názvom Staré zvyky a mikromanažment v kríze neplatia. Prežijú tie firmy, ktoré zmenia spôsob riadenia (PDF, 297,1 kB), uverejneným v trend.sk dňa 15.5.2022.

Rýchlo sa meniace trhové podmienky a nepredvídateľné udalosti predstavujú extrémnu záťaž na fungovanie firiem vrátane tých rodinných. Slovo agilita dostáva úplne nový rozmer. Firmy musia byť ochotné zo dňa na deň zmeniť dodávateľov, spôsoby dopravy a mnohé iné aspekty svojho fungovania. Ocenený príspevok je rozhovorom na túto aktuálnu tému s odborníkmi v oblasti biznisového poradenstva.

  • v kategórii B) najlepší odborný príspevok (autorstvo: odborná verejnosť)

Katarína Teplická, Erika Helmanovská a Zoltán Szalay s príspevkom pod názvom Zvyšovanie kvality zákaziek implementáciou nástrojov procesného manažmentu (PDF, 851,1 kB), uverejneným v odbornom časopise Q-magazín.

Riadenie podnikových procesov je základným predpokladom pre zlepšovanie, odstraňovanie plytvania, zavádzanie inovácií, získavanie konkurenčných výhod a v konečnom dôsledku uplatnenie sa v konkurenčnom prostredí. Cieľom príspevku bolo poukázať na možnosti zlepšovania v podnikových procesoch orientovaných na zvyšovanie kvality zákaziek. Neustále zlepšovanie podnikových procesov prináša finančné, technické, personálne, technologické i ekologické prínosy.

  • v kategórii C) najlepší vedecký príspevok (autorstvo: vedecký pracovník)

Peter Križan, Ľubomír Šooš a Ľudovit Kolláth z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorých vedecký príspevok s názvom Výskum materiálového zhodnocovania komunálneho odpadu technológiou briketovania (PDF, 1,6 MB) bol uverejnený dňa 8.6.2022 v  časopise WASTE FORUM.

Príspevok prezentuje možnosti mechanickej úpravy pre potreby materiálového zhodnocovania komunálneho odpadu prostredníctvom výsledkov experimentálneho výskumu jeho briketovania. Požiadavka vyplynula z praxe ako potreba zvýšenia kvality tuhých palív z komunálneho odpadu pre potreby splyňovania.

  • v kategórii D) najlepšia dizertačná práca (autorstvo: absolvent doktorandského štúdia)

Juraj Kliment svoju dizertačnú prácu s názvom Rámec pre modelovanie dynamického manažérstva kvality v rámci automobilového priemyslu (PDF, 79,9 kB) úspešne obhájil na Technickej univerzite v Košiciach.

Dizertačná práca poukazuje na potrebu výrobných podnikov poznať všetky riziká, ktoré môžu ohroziť výkonnosť organizácie, zaistenie plynulých dodávok, a tým znížiť konkurencieschopnosť podniku na trhu. Autor dizertačnej práce preto vo svojej práci navrhuje nástroj, ktorý organizáciám pomôže proces manažérstva rizík vhodne integrovať do systému manažérstva kvality.

  • v kategórii E) najlepšia diplomová práca (autorstvo: absolvent vysokoškolského štúdia)

Martina Pulmanová obhájila svoju diplomovú prácu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Diplomová práca má názov Využitie nástrojov kvality pri racionalizácii podnikových procesov (PDF, 94,9 kB).

Diplomová práca je zameraná na dosiahnutie merateľného zlepšenia podnikových procesov vo vybranej organizácii, a to využitím vhodných nástrojov kvality v jednotlivých etapách riešenia problémových oblastí, ktoré procesy vykazujú.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo dňa 8. novembra 2022 v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave v rámci slávnostného ceremoniálu vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022.

Oceneným srdečne blahoželáme!

Foto ocenených v súťaži Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality 2022